search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Wanneer je samen de vragen doorloopt, ontstaat er een inhoudelijk gesprek en zie je waar de knelpunten zitten. Deze in- zichten zijn vaak reden om het gesprek verder in de organisatie aan te gaan met de betrokken afdelingen.”


Groei naar assetmanagement- organisatie De vragen van de scan beslaan het hele landschap van assetmanagement en helpen inzicht te geven in waar in de or- ganisatie de eerste stappen gezet zou- den moeten worden om de bedrijfs- voering te verbeteren (zie schema 1). Voorbeeldvragen zijn: in welke mate is assetmanagement geformaliseerd in uw organisatie? In welke mate is er bin- nen uw organisatie een visie of (strate- gisch) kader voor assetmanagement? Pennings: ”Assetmanagement is niet al- leen inspecties uitvoeren en het beheer en onderhoud goed regelen, maar gaat vooral over het bepalen van de strategie, besluitvorming op basis van informatie, risico-inschattingen en hoe je als bedrijf omgaat met je personeel. De crux zit ‘m erin om van een beheer en onderhoud- organisatie de stap te zetten naar een assetmanagement-organisatie. Door te leren kan een organisatie groeien in de mate van volwassenheid.”


Deze samenhang binnen de organisatie komt goed naar voren in de plaat van het Institute of Asset Management:


APK Op basis van de antwoorden stelt Movares een rapportage op, de zgn. APK, Asset- management Periodieke Kontrole. Deze geeft inzicht in de huidige situatie en in de verbetermogelijkheden. De rapportage gaat in op de zeven hoofdonderwerpen uit de ISO 55000: context van de organisatie, leiderschap, ondersteuning, programme- ring/planning, uitvoering, check & evalua- tie en verbetering. Het rapport toont aan hoe de huidige bedrijfsvoering verloopt en waar de mogelijke verbeteringen zitten. Het is ook mogelijk om verschillende collega’s te laten bijdragen aan de scan, zodat een completer beeld ontstaat over de volwas- senheid van de organisatie.


Beleid formuleren Vervolgens is het aan de gemeenten zelf om prioriteiten te stellen. Want, wat vind je als gemeente belangrijk: het imago, de veiligheid, de leefbaarheid van de omge- ving? Welk beleid ga je formuleren en op welke prioriteiten stuur je vervolgens? De driehoek voor ‘asset management decision making’ (prestatie – risico – kosten) is lei- dend voor het nemen van beslissingen waar je als gemeente op wilt inzetten, en waarop (nog) niet. Die beslissingen wor- den mede gevoed door het beleid vanuit de raad en de ontwikkelingen van de rijks- overheid, alsook op basis van technolo- gische vernieuwing. Pennings: ”Vaak zijn middelgrote gemeenten met name gericht op instandhouding, in plaats van het bre-


dere verhaal van assetmanagement. Zij denken minder in risico’s of het benodig- de prestatieniveau. Zaken die wel mede- bepalend zijn voor de kosten. Door an- ders te gaan denken en de organisatie anders in te richten, kan een behoorlijke kostenreductie behaald worden. Zo kan het zijn dat de stoep slechts één keer open moet voor de riolering én de beka- beling, in plaats van twee keer afzonder- lijk. Dit scheelt kosten en overlast voor de voetgangers.”


Strategie Het gaat niet alleen om de beheerkos- ten voor instandhouding, maar om de waarde die een asset oplevert tijdens de gehele levensduur en de ‘total cost of ownership’. De strategie van de orga- nisatie bepaalt welke waarden prioriteit krijgen. Voor bijvoorbeeld de gemeente Zeist is dit een leefbare openbare ruimte die bereikbaar en veilig is. Voor Utrecht zit de waarde in de afweging op duur- zaamheid. Pennings: ”Naarmate de or- ganisatie volwassener is, zie je dat deze doelstellingen op ieder onderdeel terug- komen in de afwegingen in de organisa- tie. Zo zal een gemeente met een focus op duurzaamheid eerder kiezen voor een nieuwbouwwijk met minder parkeer- plekken en meer investeren in groen.”


Movares en


assetmanagement Movares heeft een bijdrage geleverd aan de transitie van gemeente Amsterdam naar risicogestuurd beheer en onderhoud van de civiele constructies, waaronder vaste en beweegbare bruggen, sluizen, kades en oevers. Het bureau heeft de beleids- en bestuurlijke uitgangspunten en eisen ver- taald naar dagdagelijkse processen en structuren. Daarnaast heeft Movares asset- specifieke kaders en plannen ontwikkeld en geïmplementeerd. Sinds 2016 begeleidt het bureau het implementatieproces voor het complete stadsbrede areaal. Meer informatie: Saskia Pennings, business consultant Movares, 06 41548875, saskia.pennings@movares.nl


© Copyright 2014 Institute of Asset Management (www.theIAM.org/copyright)


Schema 1: Het ‘assetmanagement landschap’ van het Institute of Asset Management geeft helder de samenhang weer binnen organisaties.


Meer informatie: www.movares.nl OTAR Nr.1 - 2020 31


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48