search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Actueel


Waterschappen gaan samenwerking aan met Slibverwerking NO Nederland B.V.


Waterschappen Noorderzijlvest (WNZ), Hunze en Aa’s (WHA) en Drents Over- ijsselse Delta(WDOD) hebben voor de eindverwerking van hun zuiveringsslib per 2021 een overeenkomst gesloten met Slibverwerking Noord Oost Neder- land b.v. voor een periode van twintig jaar. Het zoeken van een nieuwe partner werd noodzakelijk door afl opende con- tracten. De waterschappen hebben gekozen voor duurzaamheid door onder andere terugwinning van energie, her- gebruik van grondstoffen en milieueisen ten aanzien van transport.


Slibverwerking Noord Oost Nederland B.V. Zuiveringsslib is een restproduct van het zuiveren van rioolwater in de zuiverings- installaties. Na ontwatering van dit slib ontstaat er slibkoek. De drie waterschap- pen gaan samen jaarlijks 86.000 ton slib- koek ter verwerking aanbieden aan Slib-


verwerking Noord Oost Nederland b.v. (SNON). SNON is een samenwerking van GMB BioEnergie Zutphen B.V. (GMB) en Energy from Waste Delfzijl B.V. (EEW). Landelijk is er sprake van onvoldoende verwerkingscapaciteit voor de eindver- werking van slib. Daarom hebben de drie waterschappen er voor gekozen de tota- le hoeveelheid gezamenlijk voor een lan- ge periode op de markt te brengen. Het bedrijfsleven kan zo investeren in nieuwe verwerkingscapaciteit.


Duurzame verwerkingsmethode Voor de verwerking van slibkoek, moet een brandbaar mengsel verkregen wor- den. Het onwaterde slib van WNZ en WHA wordt eerst thermisch voorge- droogd en bij EEW thermisch verwerkt. Het ontwaterde slib van WDOD zal bij GMB gecomposteerd worden tot bio- granulaat. Het thermisch voorgedroogde


Afl everen van ontwaterd slib bij de verwerker


deel en het biogranulaat worden vervol- gens samengevoegd en in een mono- slibverbrandingsinstallatie in Delfzijl verbrand. Dit betekent uitsluitend ver- branding van zuiveringsslib in de ver- brandingsketel. Met onder andere de productie van energie (in de vorm van stoom) en de mogelijkheid tot terugwin- nen van fosfaat als resultaat. Daarnaast wordt met deze verwerkingsmethode 3,5 miljoen m3


aardgas per jaar uitgespaard. PerceelTool helpt bij tegengaan wateroverlast en droogte


Regenwater slim afvoeren op eigen of projectterrein is door de klimaatverandering steeds meer nodig. Denk aan een laagte in het terrein tegen wateroverlast door hoosbui- en, of infi ltratie van regenwa- ter om de droogte tegen te gaan. Voor de keus van een goede maatregelenmix lan- ceerden STOWA en Stichting RIONED op 20 januari de kosteloos te gebruiken PerceelTool.


Regenwater moet ergens naar toe. Het mooist is als de regen in de bodem zakt waar die is gevallen en dus niet in het riool loopt. Zo beperk je wateroverlast en draag je bij aan het tegengaan van droogte en overbelasting van de riolering.


20 OTAR Nr.1 - 2020


De PerceelTool helpt perceel- eigenaren en hun adviseurs bij de keuze van een goede combinatie aan maatregelen. De maatregelen lopen uiteen van infi ltratievoorzieningen, opslagtank, groenblauw dak, verwijderen van bestrating, verlagen van een deel van de tuin en afvoeren naar de


Hoe werkt PerceelTool?


Op basis van de indeling, eigenschappen en oppervlak- ken berekent PerceelTool de hoeveelheid regenwater die het terrein kan verwerken en hoeveel water afstroomt naar het openbaar gebied of riole- ring. Met PerceelTool zie je


zowel wat er gebeurt bij klei- ne buien, langdurige neerslag als bij een hoosbui. Grafi eken en animaties tonen de effec- ten van verschillende (combi- naties van) maatregelen. STOWA en Stichting RIONED stellen de PerceelTool soft- ware gratis beschikbaar; kijk op https://perceeltool.nl/


riolering en openbaar gebied. Iedereen kan PerceelTool kosteloos gebruiken.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48