search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
De metingen kunnen eenvoudig worden gebruikt om ontwikkelingen in de vaarweg- bodem te identifi ceren.


blieke berichtgeving, zoals de bepaling van Minst Gepeilde Diepte (MGD), aan- besteding onderhoud, waarborgen be- vaarbaarheid. In de komende jaren wordt onderzocht op welke wijze de actuele in- formatie van CoVadem de processen bij Rijkswaterstaat slim kunnen ondersteu- nen, ofwel: CoVadem als toekomstige nieuwe aanvullende informatiebron. Zo zou de inzet van eigen patrouillevaartui-


Rijkswaterstaat / Harry van Reeken


gen effi ciënter kunnen worden gemaakt, doordat op basis van de realtime-infor- matie van CoVadem een actueler inzicht kan worden gegeven in de locaties waar aandacht nodig is. Zo kan Rijkswater- staat gerichter het eigen materieel inzet- ten en daarmee kosten besparen, zonder dat aan betrouwbaarheid wordt inge- boet. Andersom kan de informatie van Rijkswaterstaat, die van hogere nauw- keurigheid kan zijn, CoVadem helpen te zorgen dat juist daar waar de waterdiepte kritisch wordt, de informatie hierover ook van extra kwaliteit is. Rijkswaterstaat is daarom als launching customer betrok- ken bij CoVadem en heeft inmiddels alle patrouilleschepen aangemeld als meten- de schepen.


Hoe nu verder? Na een start als coöperatief onderzoeks- initiatief is het nu vooral belangrijk om het aantal metende schepen te vergroten, want alleen dan kan altijd over data van voldoende dichtheid in tijd en ruimte wor- den voorzien. De doelstelling is om 250 schepen aan het CoVadem-systeem te koppelen voor het einde van dit jaar. Om deze opschalingsopgave mogelijk te ma- ken is CoVadem Services BV opgericht en heeft in 2018 zelfstandig een investe- ringsronde gerealiseerd, waarmee de or- ganisatie hard aan de weg timmert om de opschalingsopgave te realiseren. Hoewel CoVadem Services een zelfstan- dige onafhankelijke onderneming is, blijft de open samenwerking met kennisinstel- lingen voortbestaan, juist daar waar het


haalbaarheid- en ontwikkelvraagstuk- ken betreft. Waar de data die CoVadem verzamelt van grote waarde zijn voor de kennisontwikkeling bij de kennisinstellin- gen, kan andersom die kennisontwikke- ling bijdragen aan nieuwe innovaties en verdienmodellen. Zo ontstaat een pu- bliek-private win-win. Daarnaast worden de mogelijkheden ver- kend om met de inzet van moderne tech- nieken als Machine Learning en Artifi ci- al Intelligence bij te dragen aan slimmere voorspellingsmethodieken. In eerste in- stantie ligt de kortetermijnfocus op de Rijn en het intensief bevaren Europese vaarwegennet. De CoVadem-data hel- pen om meer begrip en inzicht te krijgen van de dynamiek van de rivierbodem; denk vooral aan de migratie en groei en afbraak van rivierduinen onder verschil- lende riviercondities. Met behulp van datamodelassimilatie, worden de mor- fologische voorspelmodellen verder ver- beterd en doorontwikkeld, vooral als het gaat om korte-termijn voorspellingen.


Door het onderhouden van de relaties en een open samenwerking tussen stake- holders onder de kennisinstellingen, de markt en de vaarwegbeheerders, voor- ziet het team in de komende jaren een significante bijdrage te kunnen leveren aan innovatieve meerwaarde voor alle belanghebbenden bij de vaarweg.


Meer informatie: www.covadem.org


OTAR Nr.1 - 2020 41


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48