search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
ALLE BRUGBEDIENERS WERKEN MET ÉÉN UNIFORM SYSTEEM


gaan mensen die nu nog lokaal op de sluizen werken te zijner tijd over naar de centrale.” Ook elders in het land is cen- tralisatie de trend: bij de Neeltje Jans in Zeeland, in Amsterdam waar in de toe- komst één grote corridorcentrale een deel van het noorden bedient, en verder nog in Nijmegen en Dordrecht. “Zo ont- staan, afhankelijk van de ontwikkelingen, over tien tot vijftien jaar een aantal cen- trales. We kiezen bewust niet voor één grote, landelijke centrale, dat is te kwets- baar”, aldus De Bot.


Uniforme behandeling Naast het bedienen van bruggen en slui- zen heeft VWM nog een tweede taak: begeleiding vanuit verkeersposten en patrouillevaartuigen. Deze taken zijn nu nog redelijk gescheiden, maar komen in de toekomst dichter bij elkaar in wat cor- ridorgerichte bediening en begeleiding wordt genoemd. “Als we de mogelijkheid hebben alle taken vanuit een centrale te vervullen, kunnen we de dienstverlening naar schippers uniformer maken, nu kan er nog verschil in werkwijzen tussen be-


dienaars optreden. Alle schippers heb- ben dan één aanspreekpunt, wat RWS beter bereikbaar maakt. En RWS zelf krijgt meer overzicht, waardoor de orga- nisatie vragen beter kan afhandelen. Een ander voordeel van die uniformiteit is de


uitwisselbaarheid: operators kunnen op elke werkplek uit de voeten.” Automati- seren, digitaliseren en meer bedienen op afstand betekent ook dat RWS op ter- mijn klanten beter en slimmer kan bedie- nen. “Uit onderzoek blijkt dat het werken


Corridorgerichte bediening en begeleiding moet op termijn een vlottere doorvaart garanderen. 14 Nr.1 - 2020 OTAR


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48