search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
HET INSTORTEN VAN DE MORANDIBRUG ZOU MET SENSORTECHNOLOGIE TE VOORKOMEN ZIJN GEWEEST


Internationale kennisinstelling Vooruitlopend op deze ontwikkelingen is Van Casteren de afgelopen jaren op zoek gegaan naar de ultieme oplossing voor deze situatie, die zowel in Neder- land als in andere landen speelt. Als ma- naging director van Concrefy – onderdeel van Doka, de grootste bekistingbouwer ter wereld – stelde hij daarom een team samen onder aanvoering van hoofd re- search en development dr. Andrija Blago- jevic. Volgens Blagojevic is het uitvoeren van reparaties en onderhoud aan beton- constructies op basis van visuele inspec- tie volledig verouderd. “Kijk naar een elektromotor of naar medische appara- tuur in ziekenhuizen. Die melden zichzelf voor onderhoud, bijvoorbeeld als er iets


defect is, of als de prestaties achterblij- ven. Dit willen wij ook realiseren voor be- tonconstructies.”


Degradatie van beton Punt is dat betonconstructies gevoelig zijn voor degradatie, zo legt Blagojevic uit. Zo kan er schade aan het beton ont- staan door blootstelling aan chemische of mechanische belasting, maar ook een- voudigweg door langdurige blootstelling aan bepaalde weersinvloeden. “Degra- datie van beton is eenvoudig te voorko- men als je in staat bent de kwaliteit van het beton gedurende de gebruiksfase continu te meten. Met onze digitale ser- vice Concremote is het mogelijk met sen- soren de indicatoren te registreren die


impact hebben op de duurzaamheid van beton, zoals temperatuur, vochtgehalte, poriënstructuur en diëlektrische weer- stand. Essentieel bij dit meten is de bui- tenste vijf centimeter van een betoncon- structie. Als je weet hoe die buitenste laag – dekking op de wapening – ervoor staat, kun je een oordeel vormen over de rest van de betonconstructie. Zo is be- kend dat als de buitenste vijf centimeter niet gemakkelijk gassen en vloeistoffen doorlaat, de performance van beton op- timaal is. In dat geval komt het grootste risico op degradatie van de kwaliteit van beton – betonrot – niet tot ontwikkeling. Bij betonrot gaat de bewapening roesten en uitzetten, waardoor het beton wordt weggedrukt.”


OTAR Nr.1 - 2020 23


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48