search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
ten in Duitsland. Zo verbaast hij zich over de enorme faalkosten in de bouwsector. Faalkosten zijn naar mijn idee beduidend te verlagen door het assetmanagement realtime te verzorgen in plaats van de oude manier: een stukje beton analyse- ren in een lab en bij gebleken degrada- tie in actie komen. Dat is natuurlijk heel bewerkelijk als je het vergelijkt met onze techniek.”


Klimaatverandering Rest nog de vraag wat de impact is van de maatregelen rondom klimaatver- andering op beton. Van Casteren ver- telt dat de overheid onlangs een ‘Green Deal’ heeft afgesloten met de bouwwe- reld. In het Betonakkoord – dat is gete- kend door de overheid, met opdrachtge- vers als ProRail, Rijksgebouwendiensten Rijkwaterstaat, maar ook bouwonderne- mingen én (beton-)producenten – is een akkoord bereikt, waarin de betonketen zich tot doel stelt om in 2030 minimaal 30 procent CO2


-uitstoot te reduceren in


betonproductie en -gebruik ten opzich- te van 1990. De intentie voor CO2


-reduc-


Dr. Andrija Blagojevic. Foto: Concrefy.


les op groen staan, dan is alles in orde. Ziet hij echter een van de lampjes op geel staan, dan klikt hij door voor meer infor- matie en komt er bijvoorbeeld achter dat het vochtgehalte van het beton van de betreffende brug niet goed is. Hij leest dat het vocht in het beton is doorgedron- gen tot 4,5 centimeter. Dit betekent in de praktijk dat het beton gevoelig is voor schade en dat je in actie moet komen. Doe je dat niet, dan staat dat lampje een tijdje later vermoedelijk op oranje of zelfs rood, de hoogste alarmfase. Maar goed, ervan uitgaande dat de beheerder wel in actie komt, kan hij gebruikmaken van de door ons ontwikkelde Decision Sup-


port Tool, waarin hij informatie vindt op basis waarvan hij vervolgens beslissin- gen kan nemen, afhankelijk van zijn ken- nis van zaken of autorisatiegraad. Mocht hij dan alsnog advies nodig hebben, dan is er onze support desk die 24/7 beschik- baar is voor advies. Deze specialistische module voor betonbeheer is overigens te koppelen aan elk assetmanagement softwaresysteem dat beschikbaar is op de markt.”


Faalkosten in de bouwwereld Van Casteren ziet veel mogelijkheden voor de sensortechniek, die al operatio- neel is in enkele infrastructurele projec-


SUPPORT TOOL – SUPPORT DESK ONDERSTEUNT HET HELE BEHEERPROCES


DE KETEN SIGNALERING – DECISION


tie volgt het regeerakkoord, namelijk 49 procent in 2030 ten opzichte van 1990. Verder is afgesproken dat partijen in de betonketen 100 procent hoogwaardig hergebruik van betonafval realiseren in 2030. “De overheid wil dus minder afval, slimmer gebruik van materialen, minder kwistig gebruik van materialen en minder CO2


-uitstoot”, aldus Van Casteren.


Impact op beton Van Casteren vertelt dat dit dus gevol- gen heeft voor de manier van werken in de bouwwereld, zoals het gebruik van meer hightech-materialen in een klei- ner volume. Anders gezegd: op een an- dere manier bouwen. “Tegelijkertijd ko- men er vermoedelijk meer opdrachten voor de bouwwereld”, zo vervolgt hij. “Denk aan het bouwen van sluizen, dam- men en dijken. Maar de veranderende weersomstandigheden als gevolg van kli- maatverandering – zoals meer droge én natte perioden, alsmede veel wisselingen daartussen – heeft ook impact op het be- ton zelf. Juist daarom is het zo belangrijk om realtime informatie te vergaren over hoe het beton zich voelt. Je bent dan in staat jaar tot jaar te meten en proactief te handelen als de metingen daartoe aanlei- ding geven.”


OTAR Nr.1 - 2020 25


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48