search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
D


e Bot is al veertig jaar werk- zaam bij RWS, altijd in de mari-


tieme wereld van bediening (bruggen en sluizen) en begeleiding (verkeersposten en patrouillevaartuigen). De laatste vier jaar heeft hij zich toegelegd op de be- diening van bruggen en sluizen. “In het verleden – de eerste sluizen dateren van de jaren 20 uit de vorige eeuw – waren voor de lokale bediening heel veel mede- werkers voor nodig, die woonden soms naast de sluis. In Noord-Brabant betreft dit onder meer sluizen in de Zuid-Wil- lemsvaart”, vertelt hij. “Later zijn we op afstand gaan bedienen: eerst vanuit het bediengebouw, later geautomatiseerd vanuit een bediencentrale, waardoor kilo- meters verderop bruggen en sluizen be- diend konden worden met behulp van camerabeelden en communicatie met schippers via de marifoon.”


Veel animo Ook Noord-Brabant is sinds midden ja- ren 90 steeds meer op afstand gaan be- dienen, vanuit een kleine centrale in Til- burg. Daarnaast zijn er nog drie kleinere centrales met enkele personen in Hel- mond, Schijndel en Oosterhout. De re- gio Zuid-Nederland (Noord-Brabant en Limburg) van RWS bedient maar liefst 25 procent van het totaal areaal aan rijks- vaarwegen in Nederland. “Over een jaar of vijf jaar zullen na centralisatie alle 19


Ook bij de recreatievaart zal naar verwachting veel animo bestaan voor de 24/7 bediening van sluizen en bruggen.


sluizen en 28 bruggen in de regio Bra- bant worden bediend vanuit Tilburg. Nu gebeurt dat al op de minder drukke, nachtelijke uren”, aldus De Bot. Sinds 1 november 2019 biedt RWS op de Bra- bantse en Limburgse kanalen en de Maas 24/7 gebruik van bruggen en slui- zen aan, waar bruggen en sluizen eer- der tot 17.00 uur in bedrijf waren. “Dit is alleen mogelijk dankzij het bedienen op afstand. Er is veel animo voor bij de be-


roepsvaart. En de recreatievaart krijgt zo de mogelijkheid om bijvoorbeeld op zondagavond naar huis te varen.” Op de Maas in Limburg worden vanuit de cen- trale in Maasbracht zeven sluizen en één brug bediend, vanaf de Belgische grens tot en met Belfeld. “Nu worden de sluizen in Lith, Weurt, Sambeek en Grave nog lo- kaal bediend. Maar ook daar zal over een aantal jaren een centralisatie worden uit- gevoerd.”


“Als een schip van Maas naar Waal vaart, houdt het werk niet op”, aldus Peter de Bot.


Parallelle projecten Beide centralisatieprojecten, waar mil- joenen euro’s mee gemoeid zijn, lopen parallel. Verouderde systemen worden vervangen, oude objecten aangesloten op het nieuwe systeem, een tijdrovend proces. In de nieuwe bedienvisie, waar- van de realisatie nog vele jaren in beslag zal nemen, werken alle bedieners met één uniform systeem zodat ze het werk moeiteloos van elkaar kunnen overne- men. “Als er in Tilburg dan iets aan de hand is waardoor niet bediend kan wor- den, kan Maasbracht het overnemen. Dat is essentieel, want het netwerk en de in- frastructuur van rijksvaarwegen moeten toegankelijk blijven”, stelt De Bot. “De centrale in Maasbracht is er al op inge- richt om meerdere objecten op afstand over te nemen, de verbindingen bij de sluizen en bruggen moeten nog aange- legd worden. En als de koppeling er is,


OTAR Nr.1 - 2020 13


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48