search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
in de nacht alleen die objecten bedienen die voor de scheepvaart dan nodig zijn. Dan zullen er waarschijnlijk in de nachten minder mensen nodig zijn”, zegt De Bot.


Vervoer over water vanuit Antwerpen, Rotterdam en Amsterdam naar het achterland neemt de komende jaren verder toe.


in nachtdiensten niet helemaal gezond is om vitaal te blijven. Zodra we in staat zijn om op afstand te bedienen en dat vanuit meerdere centrales te doen, kunnen we


Meer communicatie Corridorgerichte bediening en begelei- ding betekent ook dat bedienaars moe- ten leren minder vanuit de eigen werk- plek te denken, elkaar meer moeten informeren en meer moeten gaan samen- werken. “Eilanddenken kan niet meer, medewerkers moeten leren over grenzen heen te werken. Als een schip van Maas- tricht naar Rotterdam vaart, passeert het drie corridors. Het is dan zaak dat me- dewerkers met collega’s communiceren wanneer het schip eraan komt en de sluis in gereedheid brengen. Daar kunnen we in de nieuwe bedienvisie veel beter op sturen”, stelt De Bot. “En als er drie sche- pen door de sluis willen, kun je er bijvoor- beeld twee langzamer laten varen. Dan kunnen schippers achter elkaar doorva- ren. Dat bespaart brandstof en reduceert de CO2


-uitstoot omdat een schipper dan


niet hoeft te wachten.” Om corridorge- richte bediening en begeleiding te facili- teren, wordt gewerkt met een nieuw volg- systeem, AIS (Automated Identification System), dat medewerkers laat zien waar schepen zich bevinden, waar ze vandaan komen en waar ze heen gaan. “Als een


schip van Maas naar Waal vaart, houdt het werk niet op.”


Benutting optimaliseren De nieuwe bedienvisie en soepeler cor- ridorgerichte bediening en begeleiding is ook bedoeld om de benutting van de rijksvaarwegen te optimaliseren. Geen overbodige luxe, nu het vervoer over wa- ter vanuit Antwerpen, Rotterdam en Am- sterdam naar het achterland toeneemt, onder meer vanwege de hogere om- loopsnelheden van producten en de toe- name van de bevolking. Reden dat ook de overheid ruim 115 miljoen euro inves- teert in vervoer via de binnenvaart. “De overgang zal tijd kosten, maar geen ja- ren meer. Veiligheid staat op één in de or- ganisatie. En ook opleiding is essentieel, want op camera beoordelen is heel an- ders dan in het echt. Daarnaast moeten operators weerbaar zijn en leren wheelen en dealen met schippers”, aldus De Bot. “We moeten de tijd krijgen om systemen te ontwikkelen, te testen en in gebruik te nemen. Dat alles draagt bij aan een sta- biele, uniforme en betrouwbare bedie- ning van bruggen en sluizen.”


Meer informatie: www.rwsinnoveert.nl


Project Smart Patrol Vanuit het project Smart Patrol werkt RWS met marktpartijen aan innovaties, nieuwe technieken om bruggen en sluizen nog veiliger te bedienen, met oog voor weggebruikers én operators. Oktober vorig jaar organiseerde RWS in dit kader de Challenge Overzichtsbeeld op sluis 13 in de Zuid-Willemsvaart bij Someren. De twee inzenders, Heijmans Infra en Royal HaskoningDHV met VCS Observation en Ynformed, presenteerden hun oplossing voor het ideale cameraoverzicht voor de bediening van sluizen en bruggen op afstand: één beeld waarop brug en sluis tegelijk zichtbaar zijn, naadloos, zonder blinde vlekken. Dit onder toeziend oog van kritische RWS-operators, die aan de hand van een aantal scenario’s de prestaties van beide oplossingen beoordeelden.


Nuttige exercitie De oplossing van Heijmans Infra bestond uit vier 180-graden camera’s, twee voor de sluis en twee voor de brug, waarna met software de beelden aan elkaar gestitcht werden, zodat het mogelijk werd een groot object in beeld te brengen. Royal HaskoningDHV ontwierp een grote mast met een multisensor camera, die draait op een universeel videomanagementsoftwareplatform. De camera kijkt alle kanten op en vormt zo één overzichtsbeeld, gekoppeld aan inzoomtechnieken om de


brug goed te kunnen bekijken. “Binnen RWS bestond veel enthousiasme over beide oplossingen. De challenge bleek een zeer nuttige exercitie, waarbij ook dingen naar voren komen waar je van tevoren niet aan denkt”, verklaart Karin de Jong, senior adviseur informatievoorziening scheepvaart RWS VWM afdeling OSVM.


Nader overleg Hoewel beide oplossingen zo hun pluspunten hadden, kreeg uiteindelijk die van Royal HaskoningDHV de voorkeur. “Mooi vloeiend en scherp beeld van boven, zonder dat er wat wegvalt. Daarnaast is het een relatief eenvoudige oplossing – één mast, één camera – die ook makkelijk te implementeren is op andere plekken. Bovendien vereist het installeren weinig programme- ren”, aldus De Jong. “Het zou zo maar een oplossing kunnen zijn voor een groot aantal objecten van RWS, zeker op wat kleinere objecten waar ze hun cameraplan willen verbeteren. Voor de grotere objecten moet waarschijnlijk wel met een extra camera worden gewerkt.” De volgende stap is nader overleg tussen RWS en Royal HaskoningDHV over de mogelijkheden en bijdrage; daarna volgt een praktijkproef. Tegelijkertijd loopt er een tweede challenge voor detectietechnieken (camera’s, sensoren en infrarood) om te zien of er nog iemand op de brug is. De sluitingstermijn voor deze challenge was 14 februari.


OTAR Nr.1 - 2020 15


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48