This page contains a Flash digital edition of a book.
Wie is Melanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus? Melanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus (1970) is minister van Infrastructuur en Milieu. Zij studeerde Bestuurskunde aan de Universiteit Leiden en aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en werkte onder meer voor de B&A Groep als onderzoeker en adviseur en als inspecteur voor het ministerie van Financiën. Na een periode in de gemeenteraad van Leiden werd Schultz van Haegen in 1999 wethouder in Leiden, onder meer verantwoordelijk voor economische zaken, grondzaken en parkeerbeleid. In 2002 maakte zij de overstap naar Den Haag als staatssecretaris op het ministerie Verkeer en Waterstaat en werd dat opnieuw in het kabinet Balkenende II, verantwoordelijk voor onder meer luchtvaart, water en scheepvaart. In 2007 verliet Schultz van Haegen de politiek om directeur zorginkoop bij Achmea te worden. In het najaar van 2010 keerde ze terug als minister van Infrastructuur en Milieu verantwoordelijk voor weginfrastructuur, scheepvaart, ruimtelijke ordening (omgevingsrecht) en water.


tuigen gedaan. Nederland is één van de weinige landen in de wereld, waar tests op de openbare weg kunnen plaatsvin- den. Maar ook binnen Europa kunnen we een stimulerende functie hebben. Zo zal ik tijdens het Nederlands voorzitter- schap het thema coöperatief- en auto- matisch rijden op de Europese agenda zetten.”


Betekent investeren in slimme technologie en beter benutten een koerswijziging van, simpel gezegd, meer infrastructuur naar slimmere infrastructuur? “Infrastructuur is de ruggengraat van onze economie en we zullen altijd geld moeten uittrekken om onze wegen, het spoor en onze vaarwegen op orde te houden en daar waar nodig uit te brei- den. Voor wat betreft de wegen komen we nu toe aan de meer complexe pro- jecten: nieuwe wegen, maar ook ont- brekende schakels, die ons wegennet robuuster maken. Daarnaast zetten we sinds 2011 nadrukkelijk in op een slim- mer gebruik van de bestaande infra- structuur en de toepassing van nieuwe technieken voor slimme mobiliteit. Het is dus geen koerswijziging, het gaat om aanvullende acties om het verkeer op de drukke momenten op de dag vlotter te laten doorstromen.”


Loopt Nederland voorop met slimme technologie op het gebied van verkeer en vervoer? “Nederland loopt inderdaad voorop met dynamisch verkeersmanagement in en rond steden. We lopen ook voorop met een testvoorziening op de weg tussen


8 Nr.1 - 2016 OTAR


Tilburg en Eindhoven voor coöperatieve toepassingen. Daarnaast is het mogelijk om te testen met platooning trucks en zelfrijdende personenauto’s. Sinds juli is de wetgeving aangepast, zodat de RDW ontheffi ngen kan geven voor de testen op de openbare weg. Dit trekt ook inter- nationaal de aandacht. Nederland heeft bovendien een sterke automotive indus- trie. We willen er alles aan doen om er voor te zorgen dat deze Nederlandse bedrijven de toepassingen en hun ken- nis internationaal goed kunnen vermark- ten.”


Er wordt al jaren gesproken over de inzet van slimme technologie op het gebied van vervoer. Waarom gaat Nederland daar nu in investeren? “De werelden van telecommunicatie, automotive en internet komen snel bij elkaar in en rond voertuigen, gebruikers en nieuwe diensten. Technische ont- wikkelingen gaan hard. Inmiddels heeft meer dan 80 procent van de Nederlan- ders een smartphone. Dit biedt veel mo- gelijkheden om nieuwe diensten in en voor het verkeer grootschalig toegepast te krijgen en daarmee de komende jaren een bijdrage te leveren aan de verbete- ring van de doorstroming van het ver- keer en de verkeersveiligheid. Neder- land bekleedt hiermee al een koppositie en dat willen we graag verder uitbou- wen. We kunnen zodoende zelf stan- daarden zetten en dat is beter dan af te moeten wachten waar anderen mee ko- men. Daarnaast zijn er dus de economi- sche voordelen voor het Nederlandse bedrijfsleven.”


Van welke pilots heeft u met name hoge verwachtingen? “Het meest omvangrijke thema van Be- ter Benutten ITS is C-ITS: connected en coöperatieve intelligente transportsyste- men waardoor voertuigen met hun om- geving communiceren. Niet alleen is dit het grootste thema qua omvang, maar de gebruikte technieken zijn ook het meest innovatief en sluiten het meest aan bij zelfrijdende auto’s en connec- ted cars. In de 12 Beter Benutten regio’s worden connected toepassingen uitge- rold om de bereikbaarheid te verbete- ren.”


Zijn er volgens u ook risico’s met slimme vervoerstechnologieën? “Niet in de zin van verkeersveiligheid, er worden geen systemen of technieken toegelaten waarbij de verkeersveiligheid in het geding is. Maar er is een ander type risico’s: de voortgang van internati- onale standaardisatie, privacy en secu- rity. In het kader van risicomanagement zijn er de ITS-tafels, waarbij publieke en private partijen samen met kennisinstel- lingen praten over deze thema’s en de randvoorwaarden. Vanuit mijn ministe- rie dragen we actief bij aan de landelijke ITS-tafels en doen we mee aan interna- tionaal overleg.”


Wie moeten van slimme vervoerssystemen profi teren? “Als de doorstroming verbetert en de bereikbaarheid toeneemt, profi teert ie- dereen daarvan. Het gaat om het be- drijfsleven, de automobilisten, de verladers,transporteurs, de evenemen- tenbranche en de leasebranche. Met de


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58