This page contains a Flash digital edition of a book.
Van techniek naar integrale aanpak


Door assetmanagement meer samenwerken en integraal denken


De essentie van assetmanagement is het ma- ken van slimme keuzes voor sluizen, wegen, tunnels en rivieren om organisatiedoelstellin- gen te bereiken. Maar het succes van deze aanpak staat of valt met de competenties van mensen en de volwassenheid van de or- ganisatie. We weten dat medewerkers het succes van de organisatie bepalen maar ook dat een optimale mix van tools en begelei- ding hierbij essentieel is. Hoe komt de meest geschikte aanpak tot stand en wat zijn de mogelijkheden?


Tekst: Ton Beckers en Peter Vriends, www.donbureau.nl


ssetmanagement leidt tot een andere manier van om- gaan met objecten als (vaar)wegen, rivieren, brug- gen, tunnels en sluizen. Traditioneel is het primaire doel van de beheerder het in stand houden van de objecten.


A 16 Nr.1 - 2016 OTAR Veranderingen in competenties


• Van techniek naar regie en afstemming • Van hier en nu naar levensduur denken • Van impliciet naar expliciet besluiten nemen • Bewustwording van eigen bijdrage aan het geheel


Assetmanagement start met de organisatiebelangen. Objec- ten staan in dienst van een organisatie om doelen te bereiken. Dit omvat de behoeften van belanghebbenden en de belan- gen van de beheerorganisatie. Een object levert op deze wijze gedurende de gehele levenscyclus waarde aan de leefomge- ving. Elke euro draagt hier maximaal aan bij. Assetmanage- ment vergt een andere manier van samenwerken en het heb- ben van de juiste mindset. Maar hoe kunnen organisaties hun mensen hierin meenemen?


Veranderende competenties Meer dan ooit zijn gedrag en competenties van medewerkers in het beheer van infra objecten relevant. Het toepassen van assetmanagement voor het ontwerpen, bouwen en onderhou- den van objecten vraagt om andere competenties. De focus verschuift van een technische benadering naar meer functio- neel denken met specifi eke aandacht voor de lange termijn ef- fecten van besluiten. Hoe dragen de objecten bij aan de ge- stelde doelen en welke afwegingen zijn nodig ten aanzien van prestaties, risico’s en kosten? Integraal denken en aantoon- baar besluiten nemen zijn randvoorwaarden voor deze bena- dering. Op deze manier spreekt iedereen dezelfde taal en de wederzijdse verwachtingen zijn bij betrokkenen bekend.


Foto: Frank van Es, www.frankvanes.eu


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58