This page contains a Flash digital edition of a book.
dat geldt niet alleen op een brug, maar ook er onder, voor de waterwegen. Langdurige vertragingen in de verkeersnet- werken kunnen grote maatschappelijke kosten met zich mee- brengen, die zoveel mogelijk voorkomen moeten worden.”


Assetmanagement


Die nieuwe werkelijkheid van toegenomen mobiliteit en gro- tere economische afhankelijkheid heeft ook invloed gehad op de beslissing de Galecopperbrug te renoveren. Er moest hoe dan ook iets gebeuren omdat de brug te maken had met ver- moeiingsproblematiek in het stalen dek, met name door de toename van het verkeer. Vanaf het moment dat de proble- matiek bekend was tot en met de renovatie, is de brug op- genomen in het inspectieprogramma RISK (Rijdek Inspecties Stalen Kunstwerken). Ondanks de uitgevoerde inspecties is tijdens de voorbereiding en uitvoering van de uiteindelijke re- novatie nog veel informatie naar voren gekomen die van in- vloed is geweest op de maatregelen die genomen moesten worden om de brug weer toekomstbestendig te maken. De scheurvorming in het brugdek was aanzienlijk ernstiger dan verwacht en de kwaliteit van onderdelen van de brug liet te wensen over. De gebreken waren zodoende niet goed in beeld toen het besluit voor renovatie al genomen was. Goed assetmanagement helpt juist bij het maken van afwegingen en kan het gemakkelijker maken een prioritering aan te geven in de aanpak van bruggen die vanwege schaarse middelen niet allemaal tegelijk opgeknapt of vervangen kunnen worden. “Zeker nu onderhoud steeds belangrijker wordt in vergelijking met nieuwbouw,” zegt Van der Roest.


Hightech Iedereen vindt het een vanzelfsprekendheid dat bruggen al- tijd maar veilig blijven functioneren. Daarvoor is regelmatige inspectie van bruggen van essentieel belang om te weten wat de staat van een brug is en welke maatregelen nodig zijn om de brug in de toekomst beschikbaar te houden.


Rijkswaterstaat werkt met een systeem van inspecties die één keer in de zes jaar worden uitgevoerd. Maar zou het niet mo- gelijk zijn de staat van bruggen voortdurend te monitoren? Tegenwoordig is het immers ook mogelijk dijkverzakkingen op de millimeter nauwkeurig te detecteren met satellieten in de ruimte. Delrue: “De Van Brienenoordbrug is een belang- rijke netwerkschakel die nog gerenoveerd moet worden. TNO voert hier momenteel een test uit, waarbij door middel van monitoring van het brugdek geprobeerd wordt de groei van de scheurvorming te voorspellen en daarmee de levensduur van de brug.” Onderzoeker Luttik ziet ook mogelijkheden voor het meer combineren van de diverse datasystemen. “Het kan heel interessant zijn om informatie van verschillende bruggen samen te brengen en deze met elkaar te vergelijken. Dat doen we nu heel beperkt.” Daar is overigens ook een reden voor: staal en andere materialen kunnen elke dag anders reageren en de omgevingsomstandigheden kunnen per brug sterk ver- schillen. En Faber voegt toe: “Iedere brug is anders. Bij infra- projecten gaat het altijd om maatwerk, waarbij veiligheid bo- ven alles gaat. Het is nooit lopendebandwerk, alsof de ene na de andere auto uit de fabriek rolt.” Delrue: “Technische mid-


Nr.1 - 2016 OTAR OTAR


Nr.1 - 2016 13


BART VAN DER ROEST, RIJKSWATERSTAAT


SABINE DELRUE, ARUP


MAARTEN FABER, ROYAL HASKONINGDHV


INGAR LUTTIK, NEBEST


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58