This page contains a Flash digital edition of a book.
Hetwerkend maken van assetmanagement


Assetmanagement is momenteel volop in beeld. Beheer- en onderhoudsorganisaties zetten stappen om meer volgens assetma- nagementprincipes te gaan werken. Sommi- ge organisaties gaan zich ISO 55000-certifi - ceren. Andere kiezen ervoor om elementen van assetmanagement te implementeren. De basis blijft echter het beheer en onderhoud verrijkt met aspecten als prestaties, kosten en risico’s van de beheerobjecten. In een tijd waarin fi nanciële middelen schaars zijn, moeten de prestaties steeds meer inzichte- lijk worden gemaakt, vinden Robert van der Velde en Arjen de Vries van adviesbureau WB de Ruimte.


ons specifi ek op het samen met organisaties ontwikkelen en implementeren van assetmanagement vanuit een manage- mentrol. Wij zien daar veel kansen en mogelijkheden.”


V


Duidelijke scheiding Van der Velde en De Vries zien belangrijke kansen en uitdagin- gen bij het implementeren van assetmanagementsystemen. Volgens Van der Velde is een duidelijke scheiding tussen de strategische, tactische en operationele functies van het be- heer en onderhoud essentieel. “Elk van deze drie functies heeft mensen met een specifi eke kennis en ervaring nodig, waardoor het assetmanagementsysteem in samenhang kan functioneren. Deze functiescheiding is vaak lastig om te rea- liseren”, weet Van der Velde, “omdat het gaat om de ontwik- keling van mensen in de organisatie waarbij zij een keus ma- ken aan welke functie zij het beste kunnen bijdragen. Mensen hebben tijd nodig om nieuwe uitdagingen te realiseren. Daar-


anuit adviesbureau WB de Ruimte werken Robert van der Velde en Arjan de Vries aan het opzetten en rea- liseren van assetmanagementsystemen. “Wij richten


om is het implementeren van een assetmanagementsysteem een jarenlange onderneming.”


Ontwikkelen beheerstrategie Daarnaast is het ontwikkelen van een beheerstrategie volgens Van der Velde van belang. “Met doelstellingen en prestaties die bepalen wanneer onderhoudsmaatregelen noodzakelijk zijn en de wijze waarop afstemming en samenwerking plaats- vindt met stakeholders of initiatiefnemers. De consequentie hiervan is dat een organisatie duidelijk moet maken wat de effecten van de beheerstrategie en –beleid zijn in termen van beschikbaarheid, veiligheid en kwaliteit en de daarbij beno- digde fi nanciële middelen. Dit is noodzakelijk om de asset- owner een gefundeerd besluit te laten nemen.”


Prestatiemonitoring Ook het inrichten van prestatiemonitoring die voortvloeit uit de beheerstrategie en het inrichten van een daarbij passend informatiesysteem ziet De Vries als een kans. “De uitdaging is om wat er nu al in organisaties gemonitord wordt, te vertalen naar prestatie-indicatoren.”


Integraal onderhoudsprogramma Verder noemt Van der Velde het maken van een integraal on- derhoudsprogramma vanuit de uitkomsten en analyses van prestatiemonitoring. “De uitdaging hierin is om een integrale aanpak, over alle assets heen, te waarborgen. Hiermee kun- nen onderhoudsmaatregelen integraal tegen minimale versto- ringen en minder kosten worden uitgevoerd.”


Marktstrategie Tot slot ziet De Vries het ontwikkelen van een marktstrate- gie als essentieel om het onderhoud op basis van prestaties, maximale integratie van maatregelen en minimale verstorin- gen en kosten uit te voeren. “Dit effect wordt bereikt door het organiserend en concurrerend vermogen van marktpartijen.”


Meer informatie: www.wbderuimte.nl, www.wbnet.nl Nr.1 - 2016 OTAR O Nr.1 - 2016TAR 19


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58