This page contains a Flash digital edition of a book.
Kees Kemper van Movares: ‘Het dilemma


van een infrabeheerder’


Er zijn veel oudere beweegbare kunstwer- ken, die nog lang niet aan het einde van hun Latijn zijn. Na een dosis groot onder- houd kunnen zij nog jaren mee. De aanlei- ding voor groot onderhoud ligt vaak niet al- leen in de onderhoudstoestand, maar kan ook voortkomen uit andere gebruikseisen of -wensen.


E


en voorbeeld hiervan is de introductie van afstands- bediening. Door deze bijkomende factoren wordt een renovatie ingrijpender dan wanneer er alleen sprake is van onderhoud. Er moet dan namelijk ook aan de Machine- richtlijn voldaan worden. Deze eist dat het gehele object aan- toonbaar veilig is, wat resulteert in een CE-markering.


De gebruiksveiligheid, maar ook de stabiliteit en sterkte van een brug, sluis en dergelijke moeten dus gecontroleerd wor- den. De kans is groot dat de bestaande situatie niet voldoet aan de huidige wet- en regelgeving. Dat komt doordat de ont- werpvoorschriften in de loop der tijd steeds strenger gewor- den zijn. Hierdoor kan het gebeuren dat delen van een brug, die al jaren prima functioneert, opeens niet meer voldoen aan de eisen en daarom vervangen moeten worden. Dit leidt tot extra werk en extra kosten. Een aanvankelijk kleine opknap- beurt kan zo uitlopen op een complexe, langdurige en kostba- re renovatie. Hierdoor kunnen de werkzaamheden en de bij- behorende kosten volledig uitstijgen boven de aanvankelijke aanleiding en de beschikbare fi nanciën.


Zo kun je als infrabeheerder voor een dilemma komen te staan: enerzijds wil je geen onderdelen moeten vervangen die nog lang niet aan het einde van hun functionele en economi- sche levensduur zijn, anderzijds wil je je infra professioneel beheren en voldoen aan de wet- en regelgeving.


Welke wegen kun je nu bewandelen als infrabeheerder? Hoe kun je de veiligheidsrisico’s van je object omlaag brengen, voldoen aan de wet en tegelijkertijd binnen je beschikbare budget blijven én de beschikbaarheid van je object maximaal


houden? Eisen die op het eerste gezicht erg tegenstrijdig met elkaar kunnen zijn.


Bij de meeste kunstwerken is een grote, integrale renovatie niet nodig. Vaak kan een renovatie gefaseerd uitgevoerd wor- den, waarbij stap voor stap de veiligheidsrisico’s van het ob- ject omlaag gebracht worden. Om kosten te besparen kan daarbij de uitvoering zo veel mogelijk gecombineerd worden met al gepland groot onderhoud. Daarnaast kun je de vereiste ontwerpberekeningen verfi jnen en voorkomen dat je de con- structie ‘kapot rekent’.


In een paar woorden komt het op het volgende neer. Erva- ren specialisten kunnen een constructie ‘lezen’ en zien welke delen zwaar belast worden en welke delen niet. Met contro- leberekeningen of specialistisch onderzoek kan de bewezen sterkte van de constructie geverifi eerd worden. Zo kun je on- derbouwen dat oude delen van een object nog steeds vol- doende veilig kunnen functioneren en als dat geval zich voor- doet dat het ontwerp nog steeds voldoet, ook als men naar de huidige richtlijnen en wetgeving kijkt. Voorbeelden van deze aanpak zijn de renovatie van de Aardammerbrug, de Pa- penbrug en de Zegerbrug in de Provincie Zuid-Holland. Hier is met deze aanpak een aanzienlijk besparing op de bouw- kosten bereikt.


Voldoen aan machineveiligheid is op deze manier niet een grote, complexe en kostbare opgave, maar een meerjarig proces van kleine, goed getimede maatregelen, die stap voor stap de risico’s aan- toonbaar verkleinen, betaalbaar zijn en resulte- ren in CE-markering.


Tijdens het NIB-congres Beheer en Onderhoud van Infrastructuur 2016 op 23 maart zal Kees Kemper namens Movares een co-creatiesessie


leiden over machineveiligheid bij de renovatie van sluizen, gemalen en beweegbare bruggen.


Meer informatie: https://movares.nl/dienst/machineveiligheid Nr.1 - 2016 OTAR


O Nr.1 - 2016TAR 25


Gastheer: Provinciehuis Noord-Brabant 10e


Conferentie > 23 maart 2016 Masterclass > 24 maart 2016


[Beheer& Onderhoud}


infrastructuur


Tot 1 februari 2016


Congres & Masterclass Congres


Masterclass Overheden


€1199 €699 €599 €349


Vanaf 1 februari 2016


€1399 €899 €599 €449


Optimaliseer samen assetmanagement


•Assetmanagement •Verbinding•


Praktijkvoorbeeld Tennet •Kennisdeling •Projecten Platform •Provincies • Waterschappen•Samenwerken •Big Data• Internet of Vehicles • BIM


www.bouw-instituut.nl/infra [BO}


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58