This page contains a Flash digital edition of a book.
In cijfers Zand Heipalen Beton Asfalt Oppervlakte 1.000.000 m3


3200, waarvan 2300 in het aquaduct


M 2


betonmixer - 37.000 m3 300.000 ton 220 ha 44 ha


Vervlechtingsconstructie Voor de aanbesteding is gekozen voor een zogenoemde vervlechtingsconstructie. In dit model is de aanbestedings- procedure vervlochten met de trace-mer procedure. De dialooggesprekken zijn hierin een onderdeel van de aanbeste- dingsprocedure geworden. Samen met de opdrachtnemer is vervolgens door RWS het Ontwerp Tracébesluit gemaakt en ter inzage aan de belanghebbenden gelegd. Nog voordat het OTB in dit project was vastgesteld, had opdrachtgever Rijks- waterstaat de opdracht gegund aan de aannemerscombinatie Ooms Construction, MNO Vervat en Mobilis TBI Infra.


Het voordeel van deze constructie is volgens Nissink dat optimalisaties en wijzigingen direct in het planologisch kader van het OTB kunnen worden meegenomen en de fi nanciële consequenties bij de start helder zijn. Een nadeel is dat wijzigingen in de Tracébesluitprocedure direct ook een fi nancieel gevolg hebben, omdat er dan tevens een contractwijziging aan gekoppeld is.


TOPS, wat ging goed: * Oplevering en Overdracht. In een keer het beheer overgedragen naar gemeenten, provincie en waterschap.


* Start procesinterventies om weer met elkaar in gesprek over de plan- ning te komen. Met alle partijen de hei op, met aanvankelijke weer- stand en scepsis, daarna alom geprezen en een omslagpunt bereikt.


* Toekomstige beheerders hadden een centrale rol in de overdracht en waren nauw betrokken.


* Voor de aannemers was dat spannend, de toekomstige beheerders deden een kijkje in hun keuken.


Eerder klaar! Dat de weg eerder is opgeleverd dan gepland heeft volgens Nissink vooral te maken met een goede samenwerking tussen alle partijen. “In gesprek met elkaar gaan is de sleutel voor een succesvol project. Wanneer planningen uit elkaar dreig- den te lopen, dan gingen we bijvoorbeeld samen de hei op”, stelt Nissink. Ze vindt procesinterventies heel nuttig bij ver- stoorde verhoudingen.” Volgens De Greef draagt ook het feit dat er al gestart is voordat alle percelen waren aangekocht bij aan een geslaagde planning.


Natuurcompensatie


TIPS, wat kon beter: * Elkaar begrijpen, je denkt dat je in elkaars belang werkt, maar is dat ook zo?


* Op tijd beginnen met het regelen van de oplevering en overdracht. * Met elkaar in gesprek gaan, bespreek wat je feitelijk nodig hebt, ver- mijdt aannames.


Nr.1 - 2016 OTAR O Nr.1 - 2016TAR 31


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58