This page contains a Flash digital edition of a book.
L


angs de kust van Callantsoog waan je je voor even in een fi lmsetting. Met het strand, de zee en Schoorlse duinen als levend decor. Het is voor velen de mooiste plek aan de Hollandse kust, maar tegelijk ook een risicovolle. Noord-Holland ligt grotendeels onder de zeespiegel en is aan drie kanten omgeven door water. De bodem daalt, soms en- kele centimeters per jaar. Daarnaast blijft de zeespiegel stij- gen. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) heeft de taak het kwetsbare en dichtbevolkte Noord-Holland te beschermen tegen overstromingen en wateroverlast. Een opdracht die door de invoer van de zorgplicht voor het func- tioneren van de primaire keringen steeds uitdagender wordt.


Risico’s kennen Met de zorgplicht verschuift het toezicht van de provincies naar het Rijk. Het Rijk zegt op haar beurt dat de waterschap- pen als keringenbeheerders continu inzicht moeten hebben in de feitelijke toestand van hun waterkering en dat kunnen aan- tonen. Sasburg: “Je moet weten of je ‘in control’ bent en de risico’s kent. Dit zorgt ervoor dat we ons mandaat behouden om te blijven opereren.” Assetmanagement is voor HHNK hét instrument om de nieuwe koerswijzing in het beheer en on- derhoud door te voeren. “Uit eerste ervaringen blijkt dat de daarbij toegepaste fi losofi e één op één de invulling van de zorgplicht is. We gaan prestaties en risico’s concreet benoe- men. Als verantwoordelijke beheerorganisatie zijn we vrij dat naar eigen inzicht in te vullen. Hiervoor dient de toepassing van het assetmanagementsysteem op alle niveaus binnen onze organisatie uitgerold te worden. Van management naar de onderhoudsmedewerker op de werkvloer.”


Effectsturing


Het huidige beheer en onderhoud van HHNK, dat bestaat uit het jaarlijks inspecteren en vervolgens vertalen en uitvoe- ren van maatregelen, sluit volgens Sasburg niet meer aan bij de gewenste nieuwe stijl. “We willen meerjarig (groot) onder- houd vooruit kunnen prioriteren. Met een zorgvuldige afwe- ging tussen prestatie, risico en budget. Zit er bijvoorbeeld een gat in de asfaltbekleding van een dijk, dan repareren we dat nu direct. Maar als je de conditie van de dijk in combi- natie met de risico’s en te leveren prestatie in beeld hebt, kun je gerichter een afweging maken of herstel nu wen- selijk is. Als de dijk nog aan de gewenste prestatie voldoet en de risico’s aanvaardbaar zijn, kun je het onderhoud ook uitstellen. Dit is in grote lijnen het principe zoals we asset- management willen inzetten. Daarvoor hebben we meer in- zicht nodig hoe ons areaal eruit ziet en wat de staat van on- derhoud is. Een traject waar we nu volop mee bezig zijn.”


ISO 55000


Net als bij andere waterschappen staat assetmanagement binnen HHNK nog in de kinderschoenen. Sasburg werkt bin- nen een samengestelde projectgroep die dat binnen de or- ganisatie gaat vormgeven. “We leggen de norm ISO 55000 naast onze huidige bedrijfsprocessen”. ISO 55000 is de stan- daard voor assetmanagementsystemen die begin 2014 is ge- introduceerd. “Op basis daarvan kijken we wat er nodig is”, legt Sasburg uit. Op deze ‘to-do-list’ staat onder meer het


Hoogheemraadschap Het Hollands Noorderkwartier heeft ongeveer 343 kilometer aan pri- maire waterkeringen. Dat zijn dijken en duinen langs de Noordzee, langs de Waddenzee, het IJsselmeer en het Markermeer. In dit werk- gebied ligt ook nog 1.500 kilometer aan regionale waterkeringen.


Nr.1 - 2016 OTAR O Nr.1 - 2016TAR 23


‘WELK RISICO LOPEN WE ALS HET GRAS VAN SLECHTE KWALITEIT IS?’


Sander Sasburg heeft het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier onlangs verlaten voor een functie als assetmanager bij de gemeente Amsterdam. Zijn taken zijn overgenomen door Vivian Gommers, assetmanager Waterveiligheid.


opstellen van een strategisch assetmanagementplan. Daar- op vooruitlopend werkt Sasburg met RPS en Colibri Advies aan het opstellen van een nieuwe onderhoudsstrategie voor primaire waterkeringen. “We beheren in Noord- Holland cir- ca 343 kilometer aan primaire waterkeringen. Deze hebben een levensduur van vijftig jaar. De vraag is hoe we tijdens die levensduur waterveiligheid kunnen bieden met de min- ste risico’s tegen de laagste kosten. Daarvoor dienen we de prestaties van de keringen nadrukkelijk in kaart te brengen.”


Olievlek Sasburg illustreert dat met een voorbeeld bij de bekleding van een dijk. “Welke risico lopen we als het gras van slechte kwa- liteit is? Of als de constructie van asfalt en basalton onder de maat is? Met RPS hebben we deze typen bekleding gedefi ni- eerd als kritische elementen van een dijk. Zo staat niet alleen beschreven welk risico je loopt als ze hun functie verliezen. Ook is bepaald wat je moet doen om die steen- of grasbe- kleding in stand te houden. Dat is het spel wat je moet spe- len”, aldus de assetmanager, die veel voordelen ziet in deze werkwijze. “We kunnen het management straks veel betere keuzes voorleggen. Als de directie voorheen de begroting van tien naar negen miljoen euro verlaagde, kon ik niet aangeven waar de risico’s zaten. Nu we vanuit risico’s en prestaties den- ken, kunnen we uitgaven effectiever prioriteren.” Hij vervolgt: “Bij ProRail en de waterbedrijven is men daar al wat verder mee. Al merk ik dat er binnen onze sector steeds meer draag- vlak en bewustwording komt voor assetmanagement. Dat ver- spreidt zich als een olievlek. Op termijn krijgt elke medewerker daar mee te maken.


Meer informatie: www.rps.nl


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58