This page contains a Flash digital edition of a book.
Draagvlak en betrokkenheid ontstaat door eigen medewerkers te betrekken bij de uitvoering van de projecten. De directe re- latie met het eigen werk versterkt het leerproces om zich nieu- we kennis en gedrag eigen te maken.


Gerichte kennis overdracht Afhankelijk van de situatie zijn onderstaande mogelijkheden geschikt om de bewustwording van en kennis over assetma- nagement te ontwikkelen.


1. Kennis structureren en delen Het kennisportaal infrastructuur AssetManagement voor Pro- fessionals (iAMPro) maakt gebruik van een model met pro- cesstappen voor het ontwikkelen van assetmanagement. Het model biedt samenhang en is een kapstok voor uiteenlopende activiteiten. Dit portaal is geschikt voor beginnende en gevor- derde professionals.


De toegang tot achtergrondinformatie ondersteunt bijvoor- beeld het ontwikkelen van kennis en het oppakken van vraag- stukken. Denk aan praktijkvoorbeelden over thema’s als risi- comanagement, kostenmanagement, areaalgegevens op orde brengen, inspecteren, hou- den aan normwaarden en on- derhoudsmanagement.


Ervaring leert dat dit model zeer geschikt is om aspecten van assetmanagement met medewerkers te bespreken en hun ontwikkeling te onder- steunen.


Gebruik visualisaties De assetmanagement processen vertonen een onderlinge samenhang. DON Bureau gebruikt het model infrastructuur AssetManagement voor Professionals om deze relaties zichtbaar te maken. In de vorm van een metrokaart met lijnen (relaties) en stations (producten) ontstaat een dui- delijk visualisatie. Dit ondersteunt de ontwikkeling van assetmanagement.


mers krijgen inzicht in de werking en mogelijkheden van in- strumenten en methoden.


De ervaring is dat in-company trainingen het grote voordeel hebben dat een gemeenschappelijk taalgebruik en bewustzijn ontstaat voor het ontwikkelen van assetmanagement. Boven- dien verloopt de kennis overdracht effectiever door herkenbare voorbeelden uit de eigen werksituatie.


3. Specifi eke werkwijzen leren Workshops zijn geschikt als organisaties kennis over assetma- nagement willen versterken op een specifi ek terrein. Denk aan het toepassen van methodieken zoals Life Cycle Management (LCM) of Failure Mode, Effect and Criticality Analysis (FMECA). De keuze voor een eigen installatie als oefenobject helpt om de methodiek concreet en herkenbaar toe te passen. Meer- dere bijeenkomsten met de betrokkenen versterken de ken- nisoverdracht.


In organisaties met veel gebruikers van de methodiek is het bijzonder effectief om eigen mensen een train-de-trainer rol te geven. Deze eigen trainers dragen kennis over aan collega’s en leren daar zelf ook weer van. Zij zijn daarmee kennisdrager en ambassadeur in het toepassen van de methodiek en het leerproces van collega’s. Uit ervaring blijkt dat workshops de samenwerking tussen afdelingen versterken. Dit geeft inzicht in onvolkomenheden van processen in de keten en leidt tot blijvende verbeteringen.


2. Kennis en inzicht krijgen Trainingen zijn bruikbaar voor zowel bewustwording als om nieuwe kennis te verkrijgen. Afhankelijk van de kennisbehoefte biedt CROW in samenwerking met DON Bureau verschillende mogelijkheden. o Met een management game maken deelnemers kennis met assetmanagement en ervaren dat de wereld om meer draait dan techniek alleen.


o Een e-learning module helpt om in relatief weinig tijd inter- actief kennis te maken met de basisprincipes van assetma- nagement.


o Een basismodule leert deelnemers de essenties van asset- management. Daarmee zijn zij in staat om stappen te zetten binnen de eigen organisatie. De management game en ba- siscursus samen leiden in de praktijk vaak tot vervolgstap- pen voor assetmanagement.


o Een module over het prioriteren van activiteiten en projec- ten in relatie met ambities van de organisatiedoelen. Hierin slim keuzes maken is de essentie van assetmanagement en is voor iedere beheerder relevant.


o Een meerdaagse verdiepingsmodule biedt extra kennis op de belangrijkste gebieden van assetmanagement. Deelne-


18 Nr.1 - 2016 OTAR


4. Thema’s versterken Als organisaties zich bewust zijn van het ontbreken van ken- nis voor een bepaald assetmanagement thema, dan is een ge- richte aanpak geschikt. Denk aan thema’s als areaalgegevens op orde of het ontwikkelen onderhoudsconcepten. Door me- dewerkers te betrekken bij het versterken van zo’n thema doen zij op de werkplek kennis op. Juist daardoor ontwikkelen zij hun assetmanagement kennis.


5. Kennis verankeren Coaching is geschikt voor de professional die al veel weet van assetmanagement en de kennis geheel eigen wil maken. Coa- ching is krachtig als opvolging van workshops of ontwikkeling van thema’s om de nieuwe kennis blijvend over te dragen.


Door het ontwikkelen van assetmanagement kennis zijn me- dewerkers dan beter voorbereid om vraagstukken optimaal te behandelen.


Meer informatie: www.donbureau.nl


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58