This page contains a Flash digital edition of a book.
Assetmanagement, een duurzame aanpak


Assetmanagement is een totaalvisie op het ontwerp, realisatie, beheer en onderhoud van assets. Ketengeoriënteerde toepas- sing en borging vormen voor de asset-eige- naar een belangrijk fundament om over de technische levensduur waarde te realiseren uit assets, stelt Jan Kamphuis, Partner van Traduco Asset Management.


teneffectieve manier in te zetten voor het primaire proces, ter ondersteuning en realisatie van de bedrijfsdoelstellingen. De ISO 55000, de internationale normstandaard voor assetma- nagement, defi nieert de systematiek ook als een proces van gecoördineerde activiteiten om waarde te realiseren uit as- sets.


A


Waarderealisatie Volgens Kamphuis wordt waarderealisatie positief beïnvloed door het inrichten van gestroomlijnde bedrijfsprocessen. “Het inrichten van de juiste data- en informatievoorziening, het kosteneffectief ontwerpen, beheren en onderhouden van de assets, het voeren van een optimaal risicomanagement en het defi niëren en beleggen van heldere rollen en verantwoordelijk- heden op elk beheerniveau binnen een organisatie.”


Een klant van Traduco, een grote infrabeheerder, zo vertelt Kamphuis, heeft om verschillende redenen toepassing en bor- ging van assetmanagement onderdeel gemaakt van zijn be- drijfsdoelstelling. “De beheerder is ervan overtuigd dat waarde wordt gerealiseerd door alle risico’s van al de assetsystemen gedurende de gehele levensduur te kennen en de juiste risico- beheersende maatregelen te treffen. Hij wil met behulp van een continu verbeterproces in compliance zijn en ook blijven.”


Optimale kosteneffectiviteit Sturing vindt plaats op optimale kosteneffectiviteit, zo legt


ssetmanagement omvat volgens Kamphuis van Traduco de organisatie en alle taken nodig om alle fy- sieke assets gedurende de levensduur op een kos-


fi guur 1 - sturingsparameters


Kamphuis uit. “Dit wordt mede ondersteund door sturing en inzicht op prestaties, risico’s en kosten van de assets” (zie fi - guur 1).


Op strategisch/tactisch niveau wordt de waarde gerealiseerd door de assetmanagement systematiek consequent in alle fa- sen van de levenscyclus toe te passen, zo legt Kamphuis uit. “ Dit levert een bijdrage aan een juiste beoordeling van inves- teringsvoorstellen die kunnen bijdragen aan de bedrijfswaar- den, de risicoreductie en het rendement. Ook ontstaat zo vol- gens hem een optimaal inzicht, inrichting en controle van de systemen en een adequate regievoering bij uitbesteed werk aan marktpartijen (zie fi guur 2).


Risicomanagementsoftware “Ook gebruikt onze klant in haar rol als opdrachtnemer de ri- sicomanagementsoftware AMprover®


voor de ontwikkeling en


toepassing van de op risico gebaseerde beheer- en onder- houd scenario’s. Scenario’s die bijdragen aan het juiste even- wicht tussen de kapitaalinvesteringen (kosten) en opbreng- sten (baten). Zoals onder andere hogere beschikbaarheid, betrouwbaarheid, benuttingsgraad, prestatie en mate van mi- lieubelasting van de assets.”


Kamphuis vervolgt: “Optimale kosteneffectiviteit van de as- sets over de levensduur wordt nagestreefd door de fi losofi e toe te passen die is gebaseerd op de plan-do-check-act ge- dachte. De systematiek van assetmanagement en de inzet van AMprover®


herbergt alle elementen en bouwstenen (zie


fi guur 3) die daarvoor nodig zijn. De klant is zich er ten slotte ook van bewust dat waarde realisatie mede wordt beïnvloed door continu aandacht te geven aan kennisopbouw en bor- ging van assetmanagement op alle De mens binnen dit gehele proces


beheerniveaus. is hier ook een


voorname asset.” Meer informatie:


www.traduco.nl fi guur 2 - strategische partnershiprelatie 24 Nr.1 - 2016 OTAR


fi guur 3 - bouwstenen assetmanagement


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58