This page contains a Flash digital edition of a book.
Advertorial


Hoe onderhoud een bijdrage kan leveren aan het bedrijfsresultaat


De tijd dat u zich als onderhoudsprofessio- nal alleen druk moest maken over uw kern- taak, het verhelpen of voorkomen van gebre- ken, is voorbij. Anno 2016 wordt niet alleen gevraagd om het onderhoud kosteneffciënt uit te voeren, maar er wordt ook verwacht dat u een langetermijnvisie ten aanzien van de kosten en werklast kunt presenteren.


Als onderhoudsorganisatie dient u een bijdrage te leveren aan het totale bedrijfsresultaat. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, denkt u misschien. De professionalisering van de onderhoudsbranche heeft er echter toe geleid dat er te- genwoordig veel hulpmiddelen zijn ontwikkeld om u hierbij te ondersteunen. Te denken valt aan Enterprise Asset Manage- ment (EAM) software met specifi eke functionaliteit en/of me- thodieken die u houvast bieden, zoals VDMXL Maintenance & Asset Management) van Mainnovation.


(Value Driven


Lange Termijn Asset Planning (LTAP) Om ‘in control’ te zijn, moet je weten wat de komende jaren brengen. Planning, begroting, onderhoudsconcepten zijn af- hankelijk van de levenscyclus. Door de levensloopplannen van alle installaties in een Lange Termijn Asset Planning te plaatsen, krijgt de maintenance organisatie inzicht in de werk- last en de bijbehorende kosten van de komende jaren. Piek- belastingen kunnen daardoor vroegtijdig worden gladgestre- ken. De Lange Termijn Asset Planning is daarmee een levende planning. Op basis van de actuele levensduurinformatie en


20 Nr.1 - 2016 OTAR


nieuwe projecten, dient de planning minimaal jaarlijks te wor- den gereviewed. Met de module Lange Termijn Asset Planning (LTAP) van de EAM-software van Ultimo, zijn maintenance or- ganisaties in staat deze lange termijn begroting, gebaseerd op kosten en condities, op te stellen.


Waterschap de Dommel De directie van Waterschap de Dommel wilde de onderhouds- en investeringsuitgaven voor de toekomst beter voorspelbaar maken, om zo schommelingen in de tariefstelling naar bur- gers en bedrijven te vermijden. Om dit doel te bereiken heeft de onderhoudsorganisatie van het waterschap een Lange Ter- mijn Asset Plan (LTAP) opgesteld. Hiervoor werd men onder- steund door de VDMXL


methodiek van Mainnovation en de


LTAP-module van de Ultimo software. In korte tijd werd een eerste versie van het LTAP opgezet, waarbij voor het eerst de levensduurinformatie van bestaande en in aanbouw zijnde in- stallaties (sluizen, pompen, zuiveringsinstallaties) in één over- zicht bij elkaar werd gebracht. Op basis van dit nieuwe in- zicht konden investeringspieken worden gladgestreken. Na het doorrekenen van een aantal levensduurscenario’s bleek het haalbaar om bepaalde geplande investeringen naar ach- teren te schuiven.


Experts


Mogelijk wilt u 2016 aangrijpen om ook uw onderhoudsor- ganisatie meer risicogestuurd en levensduurverlengend in te richten. Experts uit het vakgebied, zoals Ultimo Software So- lutions, leverancier van de softwaretool Ultimo Infra Asset Ma- nagement, ondersteunen u hierbij graag.


Meer informatie: www.ultimo.com 0341-423737


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58