This page contains a Flash digital edition of a book.
M


inister Schultz van Haegen verrichtte op 3 decem- ber de officiële openingshandeling van de neven- geul bij Lent. Deze extra geul – gegraven in de


noordelijke uiterwaarden van de Waal tussen Nijmegen en Lent – maakt een einde aan de ‘prop’ die de scherpe, knel- lende bocht in de rivier vormde bij extreem hoge waterstan- den. Dit omvangrijke project ‘Ruimte voor de Waal’ bestaat uit verschillende, tot de verbeelding sprekende werken, waar- voor vanuit het buitenland grote belangstelling bestaat. Een van deze werken is de aanleg van een 60 meter lange duiker onder de spoordijk van de lijn Arnhem-Nijmegen.


Waterhuishouding Het ruim 400 miljoen kostende project Ruimte voor de Waal is het grootste project binnen het programma Ruimte voor de Rivier. Aan de noordzijde van de nieuwe geul is een nieuwe kade aangelegd die als primaire waterkering Lent en het ach- terland moet beschermen tegen het water. Op de noordoever wordt tevens de Vinex-locatie Waalsprong ontwikkeld. Van- wege de nabije ligging van de Waal en kwelwerking speelt de waterhuishouding daar een belangrijke rol. Als een van de maatregelen om het grondwaterpeil in het omliggende gebied gelijk te houden is de Watersingel aangelegd. Ten behoeve van de waterafvoer van deze singel diende onder de spoordijk aan de westzijde van de nieuwe wijk een forse duiker aange- legd te worden. Hoofdaannemer van het Ruimte voor de Waal project – de combinatie I-Lent (Duravermeer/Ploegam) – gun- de dit bijzondere werk op basis van design & construct aan Strukton Infratechnieken.


Complexe situatie


“Wij hebben veel ervaring met het boren van alle maten door- voerbuizen in verschillende omstandigheden en de daaraan verbonden standaardeisen zijn ons bekend”, vertelt Ron Kla- renbeek, projectmanager bij Strukton Infratechnieken. “Bij dit project werd echter een aantal aanvullende eisen gesteld die de uitvoering een stuk gecompliceerder maakten. Het te krui- sen spoor is op een verhoogde dijk gesitueerd die 12 meter boven het maaiveld ligt. Gezien de eisen aan de in- en uitwen- dige diameter kwamen wij al vrij snel uit op de glasvezelver- sterkte kunststofbuizen van Hobas. De wand van dit type buis is relatief dun, in dit geval slechts 102 mm en de buis heeft ook een aantal andere eigenschappen die voor dit project po- sitief uitvallen. Na gezamenlijke berekeningen bleek Hobas in staat een buis te leveren waarmee aan deze randvoorwaarden kon worden voldaan.”


Treinvrije periodes


Aanvankelijk was het de bedoeling om de pers- en ontvang- putten van de boorinstallatie aan weerszijden van de spoor- dijk met behulp van damwanden te realiseren, vervolgt Kla- renbeek. “Maar Prorail had daarbij als vergunningverlener als randvoorwaarde gesteld dat deze werkzaamheden uitsluitend tijdens treinvrije periodes (tvp’s) mochten worden uitgevoerd. De grondsamenstelling van de verhoogde spoordijk is van- wege de korrelstructuur (‘losgepakt zand’) namelijk relatief kwetsbaar voor afschuiving en vanwege de trillingen die ge- paard gaan met het intrillen van damwanden wilde men geen


enkel risico lopen. Vanwege de grondslag was het indruk- ken van damwanden geen optie. Deze treinvrije periodes zijn echter van relatief korte duur en fragmentarisch over de tijd – vooral in de nachten – verspreid. Dat zou dus een langduri- ge geschiedenis worden en ook kostbaar omdat het materieel elke keer opnieuw gemobiliseerd zou moeten worden. Boven- dien zou ook telkens een calamiteitenploeg voor toezicht en eventueel spoorherstel aanwezig moeten zijn.”


Cutter Soil Mix Daarom werd besloten de wanden van de boorkuipen te rea- liseren met behulp van CSM (Cutter Soil Mix), vertelt Ron Kla- renbeek. Daarbij wordt de bodem met een groot freeswiel los- gewoeld en tegelijkertijd vermengd met cement waardoor in de grond gevormde wanden ontstaan. Klarenbeek: “Een tech- niek die, gemengd met betoniet, vaak voor het maken van waterschermen wordt toegepast. In dit geval hebben wij sta- len profielen in de halve meter dikke wanden verwerkt waar- mee voldoende sterkte en weerstand voor de persinstallatie kon worden gerealiseerd. Extra voordeel van deze toepassing was dat ook de omgeving geen nachtelijke overlast zou on- dervinden, wat bij het aanbrengen van damwanden tijdens de tvp’s wel het geval zou zijn geweest.”


Kort op spoortalud De werkzaamheden zijn in juni vorig jaar van start gegaan. De CSM-wanden waren vlak voor de bouwvak gereed, zodat er voldoende tijd overbleef voor het uithardingsproces. Na deze


Nr.1 - 2016 OTAR O Nr.1 - 2016TAR 33


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58