This page contains a Flash digital edition of a book.
Galecopperbrug en Kreekrakbrug Assetmanagement bij bruggen


Voor Rijkswaterstaat, beheerder van circa 5.300 km rijkswegen, is het van belang om goed te weten wat de staat is van de assets binnen de infrastructuur. Netwerkmanage- ment en assetmanagement, waartoe beheer en onderhoud gerekend worden, trekken te- genwoordig steeds meer op. En high tech monitoring lonkt.


Tekst: Joost Zonneveld D


e infrastructuur die Rijkswaterstaat beheert moet niet alleen technisch voldoen, er is in de afgelopen jaren ook steeds meer nadruk komen te liggen op de ge-


bruiker. “De doorstroming en de beschikbaarheid moet op orde zijn,” zegt Bart van der Roest, project- en contractma- nager bij Rijkswaterstaat. Daarmee is een belangrijk uitgangs- punt voor het assetmanagement van Rijkswaterstaat gesteld. “De vraag of bijvoorbeeld een brug de verwachte verkeers- stroom over tien of twintig jaar nog aan kan, is daarbij van be-


12 Nr.1 - 2016 OTAR


lang,” zegt Ingar Luttik, algemeen directeur van Adviesgroep Nebest. “Objecten moeten natuurlijk ook technisch en functi- oneel voldoen aan de eisen binnen het project én aan de wen- sen van de gebruikers en omwonenden,” vult Maarten Faber, projectmanager bij Royal HaskoningDHV aan. “Veel bruggen uit de jaren zestig en zeventig zijn technisch nog goed, maar voldoen niet meer aan de eisen die wij nu stellen.” Door de toegenomen verkeersintensiteit zijn vermoeidheid en slijtage van wegdek en bruggen ook een steeds grotere rol gaan spe- len. Het zijn enkele belangrijke criteria die meespelen in de afweging een brug te vervangen of door minder ingrijpende maatregelen de levensduur ervan te verlengen. “Uiteindelijk is ieder besluit terug te voeren op een economische afweging, waarbij naast de directe kosten aspecten als beschikbaar- heid, maatschappelijke kosten, en lifecycle-kosten integraal moeten worden meegenomen,” zegt Sabine Delrue, project- manager en disciplineleider infra bij Arup. Daarvoor is het wel van belang goed te weten wat de huidige staat van de objec- ten is die Rijkswaterstaat beheert.


Niet afsluiten


In Nederland hebben we in vergelijking met de jaren zestig en zeventig, een periode waarin veel bruggen zijn gebouwd, nu een geheel ander verkeersbeeld en is de economische afhan- kelijkheid van het verkeer toegenomen. Het is daarom tegen- woordig bijna onmogelijk om een brug in het hoofdwegennet voor langere tijd af te sluiten. Bijvoorbeeld de Galecopperbrug bij Utrecht is een cruciaal knooppunt in het wegennet. Van der Roest: “Die brug even afsluiten, gaat simpelweg niet meer. En


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58