This page contains a Flash digital edition of a book.
psihiatru
ro
de Beck şi colab. (1961)
5
ca un chestionar de evaluare a depresiei, conţine multe timp, 4 = majoritatea timpului). Scorul
ce este destinat să evalueze severitatea aspecte cognitive ale depresiei, ceea ce total este obţinut prin adunarea scorului
simptomelor depresive. Este compus face ca această scală să fie predilectă fiecărui item şi împărţirea lui la scorul
din 21 de simptome (itemi), care fiecare pentru evaluarea schimbărilor sub maxim posibil de obţinut (respectiv 80)
este evaluat în patru grade de severitate, intervenţia psihoterapiilor cognitiv şi multiplicarea cu 100.
de la 0 absent la  foarte sever, fiecărui comportamentale în tulburările Scorul obţinut se poate întinde de
grad corespunzându­i o întrebare, iar depresive. Beck şi colab. (1981)
7
au la 25 la 100. Zung (1974)
40
a furnizat
subiectul este invitat să aleagă acea demonstrat scoruri înalte ale consistenţei pragurile scor (cut­off points) pentru
întrebare al cărui răspuns i se potriveşte interne prin corelaţiile dintre scorul mai multe niveluri de severitate a
cel mai bine. A­ceasta înseamnă că fiecărui item şi scorul total sau corelaţia depresiei: sub 50 = scor normal; 50­59
inventarul Beck conţine un total de 84 dintre scorurile jumătăţilor scalei sau = depresie minimă sau uşoară; 60­69
de întrebări. prin metoda test­retest. Validitatea = depresie moderată; 70­99 = depresie
Cele 21 simptome au fost alese concurentă făcută prin administrarea severă. SDS este o scală de autoevaluare
din simptomatologia comună a BDI împreună cu scale de evaluare a severităţii depresiei, dar poate fi
tulburărilor depresive şi din literatura clinică globală sau cu Scala Hamilton au folosită şi în studiile epidemiologice din
psihiatrică: dispoziţia depresivă, arătat scoruri moderate
1, 15
. populaţia generală pentru detectarea
pesimismul, sentimentul eşecului, lipsa În ceea ce priveşte pragurile de scor, simptomelor depresive sau a “cazurilor”
de satisfacţie, sentimente de vinovăţie, Beck recomandă un scor de 1, peste care de depresie. A­stfel, după Zung
40
, scorul
sentimentul pedepsei, autodezgust, se poate consideră că subiectul prezintă mai mare de 50 la scala SDS identifică
autoacuzare, dorinţe autopunitive, o stare depresivă. Mai târziu, Beck şi corect 88% dintre subiecţii depresivi
plâns, iritabilitate, retragere socială, Baumesderfer (1974)
8
recomandă un (senzitivitate = 0,88) şi 88% din subiecţii
nehotărâre, modificarea imaginii de scor de 21 pentru a se obţine o populaţie normali (specificitate = 0,88). Scala
sine, dificultăţi în muncă, tulburări de depresivă pură necesară în studii Zung nu are o mare valoare în studiile
somn, fatigabilitate, pierderea apetitului, ştiinţifice, dar trebuie să recunoaştem că clinice, nefiind capabilă să distingă
pierderea în greutate, preocupări aceste praguri au fost stabilite arbitrar, depresia psihotică sau depresia majoră
somatice, pierderea libidoului. În anexa fără o metodă ştiinţifică. Pornind de la de depresia de severitate medie
41
. La fel,
6 se prezintă inventarul de depresie întreaga Scală DBI, Beck a construit o scala dovedeşte o slabă sensibilitate la
Beck, iar în anexa 7, foaia de scor pentru subscală cu 12 itemi, care a demonstrat schimbare (sub tratament)
42
. Scala se
BDI. Beck spunea în 1967
6
: “În cursul o validitate mai mare decât scala cu 21 administrează sub formă de chestionar
psihoterapiei pacienţilor depresivi, itemi
14
. Itemii ei sunt prezentaţi în foaia subiectului aflat sub evaluare.
am făcut observaţii sistematice şi am de scor de la anexa 7. Cu toate limitările Instructajul pentru completarea scalei
înregistrat simptomele şi atitudinile lor ei, Scala BDI rămâne una din cele mai este minim, dar unii pacienţi nu reuşesc
caracteristice. A­m selectat un grup din uzitate scale de autoevaluare în depresie să completeze corect scala fără ajutor.
aceste atitudini şi simptome care par a fi şi scala de predilecţie din evaluarea Indecizia, lentoarea sau dificultăţile de
specifice pacienţilor depresivi şi care au rezultatelor terapiilor cognitive din concentrare ale subiecţilor interferează
fost consistente cu descripţiile depresiei tulburările depresive. semnificativ cu gradul de precizie a
din literatura psihiatrică”. Scorul total al scalei SDS.
scalei se poate întinde de la 0 la 6. Scala lui Zung
În forma originală, BDI a fost
de autoevaluare a depresiei
Scala Carroll de evaluare
administrată subiectului de un inter­
vievator cu experienţă clinică care
(Zung Self-Rating Depression
a depresiei (Carroll Rating
citea cu glas tare fiecare întrebare, iar
Scale - SDS)
Scale for Depression - CRS)
subiectul alegea ceea ce i se potrivea. A­cest instrument a fost dezvoltat Scala Carroll (1981)
4
este o adaptare
Ulterior, inventarul s­a administrat de Zung (1965)
9
cu scopul de a fi un a Scalei Hamilton ­ 17 itemi într­o scală
subiectului care îl citeşte singur şi instrument de autoevaluare cantitativă de autoevaluare a depresiei. Itemii din
cotează singur alegerile sale, fiind o rapidă a pacienţilor cu depresie HDRS care sunt scoraţi 0­4 sunt aici
scală de autoadministrare. Beck găseşte primară (vezi anexa 8). Este o scală de prezentaţi prin 4 afirmaţii ce evidenţiază
că procentajul de răspuns la toate apreciere a severităţii depresiei. SDS creşterea progresivă a depresiei, itemii
întrebările BDI este în medie de 96%
14
. conţine 20 itemi selectaţi din experienţa 0­2 din HDRS sunt reprezentaţi prin
Din experienţa practică se constată că clinică a autorului şi din literatura două afirmaţii, astfel că întreaga scală
motivaţia pacientului de a completa de specialitate, itemi ce acoperă trei CRS conţine 52 afirmaţii, iar scorul
chestionarul depinde de motivaţia domenii: afectivitate (2 itemi: 1, 17), total maxim va fi tot 52 ca şi în cazul
investigatorului de a explica valoarea concomitente somatice (8 itemi: 4, 5, 7, 8, 9, HDRS (vezi anexa 9). Pentru 40 de
instrumentului, scopul şi de a obţine 10, 12, 1) şi concomitente psihologice (10 afirmaţii, răspunsul pentru depresie va
cooperarea lui. itemi: 2, , 6, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 20). fi “da”, iar pentru 12 afirmaţii, răspunsul
Comparativ cu Scala Hamilton, Subiectul este rugat să evalueze fiecare caracteristic pentru depresie va fi “nu”.
inventarul Beck conţine mai multe item pe o scală cu 4 ancore, în funcţie În continuarea scalei, autorii prezintă şi
simptome depresive şi doar 6 simptome de frecvenţa simptomului (1 = niciodată o altă formă a scalei, un chestionar cu 52
somatice, dar spre deosebire de alte scale sau rar, 2 = uneori,  = o bună parte din de întrebări puse la întâmplare, la care
Nr. 10/septembrie 2007
pag. 51
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68
Produced with Yudu - www.yudu.com