This page contains a Flash digital edition of a book.
ook uit de daling in het percentage Nederlanders dat deelname aan vredesmissies enigszins of van groot belang vindt. Dat percentage was in 2012 jaar 75 procent en is in 2013 68 procent. Wie de op sommige onderdelen wat tegenvallende cijfers kan verklaren, mag zijn vinger opsteken. Is er wat die onderdelen betreft sprake van een logische, tijdelijke dip na jaren van hoogconjunctuur? Zijn Neder- landers gewoon somberder gestemd door de economische crisis en de daaruit voortvloeiende bezuinigin- gen en staan ze daardoor minder positief tegenover (dure) militaire inzet in den vreemde? Of zien we in deze cijfers de invloed terug van recente kritische berichtgeving over de inzet in voormalig Nederlands- Indië, over de aanschaf van een duur gevechtsvliegtuig of over de resulta- ten van de militaire inzet in Irak en Afghanistan?


Optimisme Toch is er, als gezegd, geen reden om


Cambodja 1992-1993: veel waardering, weinig bekendheid. Op de foto leden van een mariniersbataljon van UNTAC.


(Tweede Wereldoorlog 1939-1945, Bosnië 1992-heden, Kosovo 1999- 2000, Midden-Oosten 1956-heden, Golfoorlog 1990-1991, Korea 1950- 1955 en Cambodja 1992-1993) scoren vergelijkbare waarderingscijfers. Wel springen Cambodjaveteranen er met 63 procent in positieve zin iets uit en steken Tweede Wereldoorlogvete- ranen er met 90 procent waardering met kop en schouders bovenuit. Dat laatste zal niemand verbazen.


Crisis?


De voor het tweede jaar gedaalde waardering voor veteranen is een indicatie dat de wittebroodsjaren inderdaad voorbij zijn. Het opinie-


rapport bevat nog een paar van der- gelijke indicaties. Zo is de bekend- heid van Nederlandse deelname aan oorlogen en vredesmissies over de hele linie gedaald tot gemiddeld rond de 70 procent, waarbij de inzet tijdens de Golfoorlog, in Korea en in Cambodja met respectievelijk 48 procent, 41 procent en 20 procent (!) ruimschoots onder het gemiddelde scoren. Dezelfde teneur lijkt zicht- baar in de rapportcijfers over de terechtheid van militaire inzet en over de rol van Nederland tijdens diverse conflicten. Nederland lijkt dit jaar al met al iets kritischer te staan tegenover de eigen militaire inzet in het verleden. Dat blijkt


lang over de iets mindere cijfers te blijven treuren. Het publieke draag- vlak voor het veteranenbeleid is ster- ker dan ooit, het imago van vetera- nen blijkt opnieuw zeer positief en nog altijd zegt een ruime meerder- heid (veel) waardering voor vetera- nen te hebben. Met het in 1990 door minister Relus ter Beek gesloten huwelijk tussen Nederland en zijn veteranen lijkt dus niets mis. Relatie- therapie is beslist niet nodig, zolang er maar blijvend in de relatie wordt geïnvesteerd. En daarover hoeven we ons in 2014 geen zorgen te maken. Met de opening van het veteranen- loket, het uitrollen van de veteranen- passen aan veteranen in werkelijke dienst én met de viering van alweer de tiende Nederlandse Veteranendag kan het weer een mooi veteranenjaar worden. Of dat ook wordt vertaald in stijgende waarderingscijfers zal vol- gend jaar blijken.


In dit artikel wordt slechts een deel van de resultaten van het jaarlijkse publieke opinieonderzoek besproken. Op de website van het Veteraneninstituut, www.veteraneninstituut.nl, vindt u het volledige onderzoeksrapport onder de naam Veteranenmonitor 2013.


JANUARI-FEBRUARI 2014 9


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64