This page contains a Flash digital edition of a book.
To the Point


In To the Point kunt u kort en bondig uw mening kwijt. De redactie behoudt zich het recht voor brieven te redigeren en in te korten. Helaas kunnen slechts enkele van de vele brieven die dagelijks binnen- komen worden geplaatst. Brieven kunt u sturen naar: Checkpoint, brievenrubriek To the Point, Postbus 1091, 6501 BB Nijmegen of tothepoint@veteranen.nl (o.v.v. uw huisadres).


dag. Alle waardering en respect zijn formidabel en hebben beiden veel goed gedaan. Waarvoor heel veel dank!


Henk Domen (zoon van Jos), Alphen Trots


Ik wil even reageren op het artikel ‘Res- pect voor de offers die u hebt gebracht’ (Checkpoint 10-2013) en dan speciaal op de foto met minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert die poseert met twee veteranen. Jos Domen (links) uit Zundert en Toon Vugts uit Diessen (beiden 88 jaar) zijn in Nederlands- Indië geweest bij staf 8-RVA van okto- ber 1946 tot en met december 1949. Wat waren ze op die vrijdag 8 novem- ber trots. Sowieso trots dat twee maten die al die jaren samen zijn geweest in Nederlands-Indië er nu nog bij zijn na ruim zestig jaar. En bijzonder trots dat aan hun tafel afwisselend kwamen zit- ten de voorzitter van de Eerste Kamer Ankie Broekers-Knol, Eerste Kamerlid Klaas de Vries van de PvdA, Com- mandant der Strijdkrachten generaal Tom Middendorp en Tweede Kamerlid Madeleine van Toorenburg van het CDA. Dit alles was voor hen zo over- weldigend en warm dat beide heren (en hun trotse zoons) met heel veel voldoe- ning terugkijken op een zeer geslaagde


Koude Oorlog Ik ben bijzonder verheugd dat u het verhaal van Heino Buikema heeft geplaatst (Checkpoint 10-2013). In ieder geval een bewijs dat ook tijdens de Koude Oorlog aan het IJzeren Gor- dijn jongens door de spanningen en ongevallen PTSS konden oplopen. Ik vind het fantastisch dat uw blad daar ook eens aandacht aan heeft gegeven.


D.W. Panjer, Arnhem


Honderd jaar militaire luchtvaart (2)


Ha, dacht ik als luchtmachtveteraan, een themanummer ter gelegenheid van honderd jaar militaire luchtvaart, leuk! Inderdaad bevatte Checkpoint 9-2013 een aantal interessante bijdragen van verschillende luchtvaartveteranen, die allemaal een eigen verhaal te vertellen hadden. Hiervoor hulde! Teleurgesteld ben ik echter in de bijdragen van de redactie en vaste columnisten, die met een aantal vreemde verjaardags- cadeautjes op de proppen kwamen. De hoofdredacteur memoreerde in Check In het feit dat door andere krijgs- machtdelen nog wel eens laatdunkend wordt gedaan over de wijze waarop luchtmachtmilitairen zijn en worden ingezet. Door het geven van zijn voor-


beelden gaf hij – hopelijk ongewild – echter nieuw voedsel aan deze heil- loze discussie, terwijl ik dacht dat de Nederlandse veteranen dat stadium van ‘wij’ en ‘zij’ eindelijk voorbij waren. Zijn opsomming van de gevaarlijke bijdragen van de luchtmacht houdt ook op bij Nieuw-Guinea, alsof de F-16- vliegers tijdens de oorlog om Kosovo de raketten niet om de oren vlogen. Het artikel van Rolf de Winter van het NIMH is daar gelukkig wat genu- anceerder over. In Checkpoint Barry gaat Barry Hofstede uitgebreid in op de keuze van de Nederlandse regering voor de F-35 als opvolger van de F-16 en hij plaatst daar kritische kantteke- ningen bij. Afgezien van het feit dat ik niet begrijp wat een discussie over materieel in een blad voor veteranen te zoeken heeft, is het om moedeloos van te worden dat iedere Nederlander, inclusief uw columnist, een mening denkt te moeten ventileren over dit besluit. Als de directie van een zieken- huis vindt dat haar personeel absoluut met de beste MRI-scanapparatuur moet worden uitgerust, vindt men dat volko- men normaal. Maar als de luchtmacht lijkt te vinden dat haar vliegers het beste gevechtstoestel moeten krijgen, gaat dat kennisprincipe ineens niet meer op en vinden 17 miljoen burgers er iets van. Ook drs. Leon Wecke kan het niet nalaten nog een duit in het JSF- zakje te doen en besluit zijn column met een sarcastische opmerking over toekomstige gedecoreerde dronepilo- ten. De heer Wecke refereert daarbij ongetwijfeld aan de discussie over de nieuwe Amerikaanse onderscheiding voor dronepiloten, die in rangorde hoger zou uitvallen dan de Bronze Star. Gelukkig is de Amerikaanse overheid teruggekomen op dit besluit en wordt een meer geschikte onderscheiding uitgereikt. Maar drs. Wecke kan ken- nelijk slecht wennen aan het idee dat niet alle militairen daadwerkelijk in het zand of de modder van een vijan- delijke omgeving hoeven te staan om hun bijdrage te leveren en door de regering als veteraan erkend te worden. Als een dronepiloot – in opdracht van de Nederlandse regering – een vijand kan uitschakelen zonder zelf gevaar te lopen, dan lijkt mij dat de te verkiezen oplossing. Net als uw columnisten chargeer ik misschien, maar wellicht is de luchtmachtmilitair wel niet ‘sneuvel- bereid’ genoeg.


Foto: Peter Laarakker 40 JANUARI-FEBRUARI 2014 Hans Brouwers, Zevenaar


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64