This page contains a Flash digital edition of a book.
Van Doorn tot Den Haag


Bijdrages: Charlene Cloo, Martin Elands, Jos Morren, Hein Scheffer en Jos Weerts


Het nieuwe jaar


Op 13 december heeft het Veteranen Platform (VP) zijn einde- jaarsbijeenkomst gehouden. Dit jaar een bijzondere bijeen- komst omdat deze was gecombineerd met de onthulling van de bronzen buste van de erevoorzitter, luitenant- generaal b.d. Ted Meines, en de afscheidsreceptie van mijn voorganger generaal-majoor b.d. Leen Noordzij. Het was een zeer geslaagde dag en ik wil allen bedanken die aan dit resultaat hebben bijgedragen. Op pagina 13 wordt de nodige aandacht aan deze dag besteed, vandaar dat ik er in mijn column niet verder op in zal gaan. Wél wil ik graag ook op deze plaats alle donateurs bedanken die hebben bij- gedragen aan het fonds voor de buste. De onthulling was een groot succes en generaal Meines was zeer ontroerd. De buste heeft een plaats gekregen in het nieuwe gebouw van de Basis op de tweede verdieping, in het centrum van organisaties die zich inzetten voor erkenning, waardering en welzijn van de veteranen. Graag nodig ik u uit om de buste te komen bewon- deren. Naar aanleiding van de onthulling heeft het VP een brochure uitgebracht die aan alle aanwezigen van deze dag is aangeboden. De kosten van de buste en de onthulling waren lager dan het fonds heeft opgebracht. De bestemming van het surplus zal in nauw overleg met generaal Meines geschieden. In mijn eindejaarstoespraak heb ik een terugblik gegeven op het afgelopen jaar en vooruitgekeken naar 2014. Ik ben van


mening dat het VP goed op de kaart staat. Het VP wordt in de Veteranenwet als belangenbehartiger erkend en in het Veteranenbesluit dat op 3 december naar de Eerste en Tweede Kamer is verzonden, wordt het VP genoemd als de coördinator van de nuldelijnsondersteuning. Op zaterdag 14 december heeft de eerste ontmoetingsdag voor de nuldelijnshelpers plaatsgevonden. Zoals u op pagina 11 kunt lezen, was het een bijzonder geslaagde dag: een grote opkomst, pakkende en duidelijke toespraken


van Commandant Landstrijdkrachten luitenant-generaal Mart de Kruif en LZV-voorzitter Berend Berendsen en ’s mid- dags bruisende workshops. Voor mij een bewijs dat we met de nuldelijnsondersteuning op de goede weg zitten. Een ander speerpunt van het VP voor de toekomst is het nastreven van integratie van de actief dienende veteranen in de veteranenge- meenschap. Daar gaan we hard aan werken. Als u dit leest, is het nieuwe jaar al begonnen. Ik wens u allen een voorspoedig, maar vooral gezond 2014 toe en hoop u te ontmoeten op de veteranenactiviteiten die ook in 2014 weer zullen worden georganiseerd.


Hein Scheffer, voorzitter Veteranen Platform Willem van Lanschotlaan 1, 3941 XH Doorn e-mail: info@veteranenplatform.nl


Geweldig vrijwilligerswerk


Opvang van militairen en veteranen onder elkaar is al zo oud als het leger zelf. De vorm waarin dat gebeurt, ont- wikkelt zich wel. Dat bewijst het Veteranen Platform (VP) nu weer met het project Versterking Nuldelijnson- dersteuning Veteranen. Een project waar het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV) zich sterk bij betrok- ken voelt.


Eind vorig jaar, op zaterdag 14 december, hield het VP de eer- ste landelijke ontmoetingsdag nuldelijnshelpers veteranen. Zo’n 140 vrijwilligers in de steun en opvang van veteranen en hun dierbaren waren toen bijeen in het nieuwe gebouw van de Basis in Doorn. Over deze dag is op pagina 11 al het nodige gepubliceerd. Het LZV was uitgenodigd om een presentatie te houden over de werking en mogelijkheden van het zorgsys- teem. Voorzitter van het zorgsysteem Berend Berendsen bena- drukte daarbij de hoge kwaliteitseisen die het LZV zich oplegt en noemde het zijn persoonlijke missie om de veteraan en zijn dierbaren daarmee de best mogelijke zorg te kunnen bieden. Het LZV juicht de ontwikkeling van het landelijk netwerk met nuldelijnshelpers van harte toe. Niet alleen omdat het gewel- dig is dat vrijwilligers deze verantwoordelijke taak op zich willen nemen, maar ook omdat het daadwerkelijk bijdraagt aan het verlagen van de drempel naar de professionele hulp- verlening. Het LZV draagt nu en in de toekomst dan ook graag


52 JANUARI-FEBRUARI 2014


bij aan het vrijwilligerswerk met informatie, training en faciliteiten. Daarnaast wordt structureel gekeken naar de wijze waarop werkzaamheden op elkaar afgestemd kunnen worden. Het centrale doel is om elkaar te ver- sterken door elkaars mogelijkheden optimaal op elkaar


af te stemmen. Alles ten gunste van de veteranen en hun dierbaren. (JM)


LZV-voorzitter Berend Berendsen spreekt met de vrijwilligers op de landelijke ontmoetingsdag nuldelijnshelpers veteranen. Foto: Jos Morren


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64