This page contains a Flash digital edition of a book.
Checkboek


Bijdrages: Gielt Algra, Klazien van Brandwijk-Wiltjer en Jan Schoeman


Tenzij anders vermeld, zijn deze boeken verkrijgbaar (of te bestellen) bij de erkende boekhandel. Steeds vaker zijn deze boeken ook als e-book te koop, waarna u ze kunt lezen op uw pc, tablet of e-reader.


200 jaar KL


Op 9 januari heeft koning Willem-Alexander na de vaandelgroet (zie pag. 5) het boek 200 jaar Koninklijke Landmacht in ontvangst


vallen: het is in álle opzich- ten een fantastisch boek geworden. Dat geldt voor het vaak unieke fotomateriaal, de prenten, schilderijen, kaarten, maar ook voor de teksten. Er zijn talloze egodo- cumenten gebruikt, waardoor


lezer met een smartphone of tablet tientallen bekende en onbekende (beeld)fragmenten kan bekijken en beluisteren. Het gaat hier om een jubile- umboek, maar dat betekent niet automatisch dat het een hallelujapublicatie is. Er is ook aandacht voor het men- selijk falen en de onvolledig geslaagde taakuitvoering in twee eeuwen KL. In de inlei- dende woorden van Com- mandant Landstrijdkrachten Mart de Kruif: ‘Dit boek is dus geen lofzang, maar laat zien hoe de militairen van de Koninklijke Landmacht, mensen van vlees en bloed, zich de afgelopen tweehon- derd jaar hebben ingezet in dienst van de Nederlandse samenleving. Deze geschie- denis vervult mij met trots.’ De generaal mag ook trots zijn op de nu verschenen en uitermate fraaie en uit- gebalanceerde geschiedenis van ‘zijn’ Koninklijke Land- macht. Een absolute aanrader en niet alleen voor KL-oud- gedienden! (JS)


200 jaar Koninkijke Land- macht – Ben Schoenmaker (red)


296 pagina’s, rijk geïllu-


streerd € 29,90 (€ 8,- voor KL-vetera- nen e.a. via (www.200jaar- koninklijkelandmacht.nl) Uitgeverij Boom, Amsterdam (tel: 020-5218 938) www.uitgeverijboom.nl ISBN 9789089531278


Retour Nieuw-Guinea


genomen. Deze studie is geschreven door een team medewerkers van het Neder- lands Instituut voor Mili- taire Historie onder leiding van Ben Schoenmaker en beschrijft de geschiedenis van het Nederlandse leger van Quatre Bras en Waterloo tot en met Afghanistan. Om met de deur in huis te


28


veel militairen, van soldaat tot generaal en van dienst- plichtig tot beroeps, zélf aan het woord komen over hun ervaringen in vredes- en vooral in oorlogstijd. Dit persoonlijk perspectief maakt het boek zeer goed leesbaar. Wat het boek eveneens bij- zonder maakt, is de toepas- sing van Layar waardoor de


JANUARI-FEBRUARI 2014


Is de omslag van Nummer 109578. Retour Nieuw- Guinea van de hand van dienstplichtig marinier Meindert Barkema al bij- zonder uitnodigend, de gehele vormgeving van het boekje maakt dat je meer wilt weten van de inhoud. Een inhoud die bij menig Nieuw- Guineaveteraan herkenning en gevoelens van heimwee op zal roepen. Barkema’s


verhaal begint als hij wak- ker wordt uit een malaria- droom. Wachtend op zijn dochter Sandra, die hem gezelschap komt houden tijdens zijn malaria-aanval, denkt hij terug aan zijn keuring en opleiding als marinier. De reis, als burger


met een KLM-vlucht, naar Nieuw-Guinea. De ethische dilemma’s als sneuvelbe- reidheid en het in principe moeten willen doden, waar jonge militairen voor komen te staan. De jungletraining, zijn eerste echte patrouille, het contact met de lokale bevolking en gevangengeno- men infiltranten. In hoofd- stuk 6 verschijnt Sandra ten tonele en de oud-marinier vertelt aan de hand van een oud fotoalbum én kritische vragen van zijn dochter over zijn verdere belevenissen en prachtige herinneringen en ervaringen in toenmalig Nederlands Nieuw-Guinea. Als zijn dochter wordt weg- geroepen voor haar werk, gaat Barkema’s verhaal verder en neemt hij de lezer mee in het dagelijkse leven van een marinier die toch ook tien dagen streng arrest aan zijn broek krijgt. Num- mer 109578 laat zien dat onuitwisbare herinneringen tijdens een uitzending in 1959-1960 ook een positieve impact kunnen hebben op een onervaren jongeman. (KvBW)


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64