This page contains a Flash digital edition of a book.
HOGE OPKOMST BIJ EERSTE LANDELIJKE ONTMOETINGSDAG NULDELIJNSHELPERS VETERANEN Nuldelijners in Doorn


Zo’n 140 vrijwilligers in de zogeheten nuldelijnsondersteuning van veteranen en hun dierbaren waren op zaterdag 14 december in Doorn bijeen voor een landelijke ontmoetingsdag. Het betreft veelal vete- ranen die als nuldelijnshelpers een landelijk netwerk vormen dat in staat is om op een verantwoorde en laagdrempelige wijze veteranen met een hulpvraag op te vangen en zo nodig de weg te wijzen naar het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV).


Door: Fred Lardenoye Foto: Jos Morren


D


e landelijke ontmoetings- dag maakte deel uit van het driejarige project Ver- sterking Nuldelijnsonder-


steuning Veteranen van het Vetera- nen Platform (VP), dat met financiële steun van het vfonds is opgezet. Een van de sprekers was Commandant Landstrijdkrachten, luitenant-gene- raal Mart de Kruif. Hij overhandigde speciaal voor deze gelegenheid een nieuwe coïn aan VP-voorzitter Hein Scheffer. De coïn is een metalen munt voor de zogeheten nuldelijns- helpers veteranen met een certificaat van bekwaamheid vanwege het goed doorlopen van de trainingen van Stichting de Basis. De coïn is afge- leid van het logo van de nuldelijns- ondersteuning dat door Scheffer in zijn toespraak werd onthuld.


Bewondering en waardering Scheffer bood met zijn presentatie


een uitgebreide toelichting op het landelijk netwerk dat werkt met de centrale vraag: veteraan, hoe kan ik je helpen? Om tot dat netwerk te komen, zijn onder meer afspraken gemaakt met veteranenorganisaties en ontmoetingscentra, is een com- pleet aanbod van trainingen en work- shops ontwikkeld door zorgcentrum de Basis en is er een centrale klach- tencommissie ingericht. Eind 2015 moet het netwerk volwassen zijn met zo’n vijfhonderd gecertificeerde veteranenhelpers. Speerpunten voor 2014 zijn het investeren in kwaliteit en het zoeken


Ruim 140 zogeheten nuldelijnshelpers waren op 14 december bijeen in Doorn.


naar samenwerking met instanties die vaak in contact komen met vete- ranen zoals gemeenten en huisartsen. De Kruif stak in zijn toespraak zijn bewondering en waardering voor dit project en de nuldelijnshelpers niet onder stoelen of banken. Hij prees de inzet en verantwoordelijkheidszin van de aanwezige nuldelijnshelpers en verklaarde al maatregelen te heb- ben genomen om de landmachtorga- nisatie af te stemmen op deze vorm van steun.


Workshops De werking en mogelijkheden van


het LZV werden uitgebreid toegelicht door directeur Berend Berendsen. Hij benadrukte de hoge kwaliteitseisen van het LZV en noemde ook het belang van de ondersteuning vanuit de eigen omgeving van de veteraan. “Het doel moet zijn om elkaar te versterken door het werk goed af


te stemmen”, aldus Berendsen. Als primeur voor deze dag toonde hij het nieuwe logo van het veteranenloket dat naar verwachting in de eerste helft van 2014 open zal gaan. ’s Middags waren er diverse work- shops voor de nuldelijnshelpers. Ze konden zo informatie en ervarin- gen delen zoals rond de dagelijkse praktijk van de nuldelijnshelper, de balans houden in het contact met de veteraan en de problematiek van de partner en het gezin van de veteraan. Met de hoge opkomst van 140 nulde- lijnshelpers waren de workshop- zalen flink vol. De dag werd afgeslo- ten met een informeel samenzijn, waarbij ook stands van het ABP, het Veteraneninstituut, het Sociaal Juri- disch Loket, het LZV, de Samenwer- kende Veteranen OntmoetingsCentra, het VP en de Basis bezocht werden door de aanwezigen.


JANUARI-FEBRUARI 2014 11


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64