This page contains a Flash digital edition of a book.
VETERANEN KREGEN REKENING GEPRESENTEERD BIJ THUISKOMST 65 cent dokken voor


Vergeleken met oude geharde krijgers als Jan Oosterhof (86) en Jan Santegoeds (87) mocht Checkpoint-redacteur Dick Schaap na twee jaar dienstplicht in Nederlands-Indië niet klagen bij het afzwaaien en inleveren van de rijks- eigendommen. In zijn laatste job als hulpfoerier bij 15 AAT in Bandoeng had hij in de was verloren of versleten rijkseigendommen als sokken en onderbroeken kunnen aanvullen. Oosterhof en Santegoeds moesten de ontbre- kende stukken betalen.


Door: Dick Schaap


van een paar handschoenen, een onderbroek, twee paar sokken, een rantsoenzakje, een zakmes en een zakmes- koord ter waarde van fl 13,15 waarvan fl 8,07 voor zijn rekening kwam. Mismoedig vertelt hij dat hij door de uitzending naar Nederlands-Indië maar liefst drie jaar dienstplicht heeft vervuld en de tweede politionele actie naar Djokja via de lucht heeft meegemaakt met alleen zijn wapen, extra munitie en een handdoek.


J


Verder werden onze overige spullen over land aangevoerd. Daar waren we de controle over kwijt. Na mijn demobili- satie werd mij daarvoor de rekening gepresenteerd. 86 jaar oud kan ik mij daar nog steeds aan ergeren. Vooral omdat ik in het begeleidend schrijven ook nog door de commandant van het Regiment Verbindingstroepen werd verzocht het bedrag van fl 8,07 zo spoedig mogelijk te willen storten op girorekening no. 582607 ten name van de Korps Administrateur Depot Verbindingsdienst, Elias Beeckmankazerne te Ede zonder aftrek van kosten.


Schaaltje kersen Jan Santegoeds vertelt dat hij en zijn makkers van 402


bataljon infanterie na twee jaar zware dienstplicht te hebben vervuld op Midden-Java en het verlies van 22 makkers na terugkeer in Rotterdam met de General Harry Taylor in juli 1950 een schaaltje kersen als welkom kre- gen. Zijn bataljon was gevormd uit dienstplichtigen van de lichting 48-1. Het werd na aankomst in Semarang gele- gerd te Djatingaleh. Vanuit Semarang nam 402 bataljon infanterie deel aan de tweede politionele actie in decem- ber 1948. Vooral in februari 1949 brak er voor het bataljon een zware tijd aan als gevolg van reeksen beschietingen


22 JANUARI-FEBRUARI 2014


an Oosterhof was als lid van de Tijgerbrigade tij- dens de eerste politionele actie en deelnemer aan zware patrouilles rond Ambarawa niet zo gelukkig dat hij de ontbrekende stukken kon aanvullen. Op zijn kledinglijst werd de vermissing vastgesteld


Jan Santegoeds in Nederlands-Indië. Hij kreeg een rekening van 30 gulden gepresenteerd voor het ontbreken van onder meer een paar sokken dat verloren was gegaan tijdens de tweede politionele actie. Foto: privécollectie Jan Santegoeds


uit hinderlagen en door trekbommen en mijnen onder- mijnde wegen. Van 7 tot 10 augustus 1949 werd er door een grote aanval van de TNI in Solo hevig gevochten. Na het ceasefire op 15 augustus 1949 brak er eindelijk een rustige periode aan voor het bataljon. Op 26 mei 1950 vertrok het bataljon naar Tjimahi in afwachting van de repatriëring naar Nederland.


September 1950 moest ik de spullen inleveren die beschouwd werden als rijkseigendom. Ik kreeg 65 gulden handgeld om burgerkleren aan te kunnen schaffen. Een vetpot was dat niet. Het werd nog minder toen er 30 gul- den vanaf werd getrokken, omdat een paar sokken en nog wat andere dingen van het Rijk in Indonesië tijdens de tweede politionele actie verloren waren gegaan. Ik heb er na meer dan zestig jaar nog steeds geen woorden voor.


Staken voor schoon uniform


Ondergetekende behoorde op het troepenschip ss Water- man tot een groep dienstplichtigen die voor wat voor


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64