search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Agro Care is met kwekerijen in Nederland, Frankrijk en Noord-Afrika al internationaal actief, maar wil dat verder uitbreiden.


wat de behoefte van die bedrijven is. Wil het bedrijf een technologiesprong ma- ken? Of wil het internationaliseren? Of is het een ondernemer zonder opvolger die zijn bedrijf wil verkopen? En hoe matcht die scope met de vermogensbehoefte van een onderneming?


‘Langer dan zeven jaar’ “Wat wij in elk geval belangrijk vinden, is dat zo’n investeerder een langere termijn heeft dan zeven jaar. Als een geldschieter sneller rendement terug wil zien, dan is de kans te groot dat die periode negatief wordt beïnvloed door een of meer slechte jaren, zoals je die nu eenmaal om de zo- veel jaren hebben kunt in de tuinbouw.” Daarom is wat private equity heet vaak niet zo geschikt. Achter die verzamelnaam gaan meestal partijen schuil die voor een deel geld in een gesloten fonds leggen en voor een deel geld uit de markt halen. “Dat is dus eigenlijk geleend geld en dat heeft altijd een termijn, waarbinnen de uitlenen- de partij het weer terug wil. Zulke inves- teerders denken bij het instappen al aan het moment dat ze er weer uit stappen.” Uiteraard moet je de uitstap sowieso voor- af goed regelen. “Dat doet een partij als


NPM Capital ook. Maar het uitgangspunt is dat ze pas vertrekken als ze het bedrijf béter achterlaten. En met aan de basis een familiebedrijf in de elfde generatie is dat ook geen loze belofte.” Penning ziet het speelveld in de tuinbouw zoals in veel sectoren veranderen naar een groep bedrijven met een kleinere kop en een langere staart. “In wielertermen: voor- heen had je een breder peloton met dus ook meer bedrijven voorin dat peloton. Nu is het peloton langgerekt. De top is veel smaller. In allerlei sectoren en bran- ches zie je een top 3 die meer en meer winst en groei naar zich toe trekt. Die kun- nen investeren en overnemen en markten pakken. Dat geldt in de teelt, in de handel en in de techniek.” Penning relateert die versnelling in het proces van consolidatie van bedrijven aan het langzaam verdwijnen van het ouder- wetse coöperatieve tuinbouwmodel. Ban- ken, veilingen en andere coöperaties, ondersteund door een collectief kennis- systeem maakten het makkelijker voor veel kleine bedrijven om samen goed te blijven presteren en renderen. “Uit die tijd stamt nog het exportmodel. Dat model maakt voor de grotere bedrij-


ven plaats voor internationalisatie. De nieuwe vraag van die bedrijven is nu: hoe bouw en borg ik een solide marktpositie op mijn continent?”


Denk per continent Dat speelt bij Agro Care zeker een rol. Maar ook een bedrijf als PB Techniek, dat twee jaar geleden in zee ging met de nog nieu- we participatiemaatschappij Victus heeft sindsdien laten zien dat het denkt per we- relddeel. Het Westlandse familiebedrijf had altijd al een zeer internationale orderporte- feuille. Maar met het geld van Victus erbij bouwt het nu met overnames en strategi- sche samenwerkingen aan een marktposi- tie in Noord-Amerika, Australië en Azië. Een ander voorbeeld is de Codema Sys- tems Group, waarin anderhalf jaar gele- den Nordian Capital – het voormalige Rabo Capital – is gaan participeren. Ook dit bedrijf denkt nu in continenten, meer dan aan de volgende stap in Nederland. Er werden al kantoren geopend in België en Duitsland, maar samen met Nordian wor- den ook posities in Noord-Amerika en Azië nagestreefd. De opening van een kantoor in Beijing in november markeert die strategie.


▶GROENTEN & FRUIT | 31 januari 2020 9


FOTO: LEX VAN LIESHOUT/ANP


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48