search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
COLUMN ▶▶▶ Garantie en transparantie


door Hans Koolhaas, glastuinder in Moerkapelle en voorzitter van Warmtecoöperatie Zuidplaspolder


Z


omaar een recent bericht in de re- gionale media: ‘Tuinders in de ge- meente Lansingerland zijn sinds maandagmorgen 6 januari aan-


gewezen op de eigen warmtevoorziening voor de kassen. Door een lekke leiding heeft leverancier Uniper de leiding dicht moeten gooien.’ In diezelfde periode een artikel in de krant dat de gemeente Rotter- dam nog eens € 15 miljoen steekt in het Warmtebedrijf, onder andere om de voor- bereidingswerkzaamheden aan de Leiding over Oost financieel te ondersteunen. Die informatie riep twee vragen bij mij op: Hoe gaan ondernemers de back-upvoor- ziening van hun warmte regelen? Een nog weinig gestelde, maar noodzakelijke vraag, zoals het incident van begin januari leert. En wanneer krijgen de glastuin- bouwbedrijven aangesloten bij de warm- te coöperaties Zuidplaspolder en Wilgenlei


‘Hoe regelen we back- up voor onze warmte?’


duidelijkheid over de aanleg van de warmtetransportleiding tussen Rotterdam en Leiden? Samen doen we onderzoek in dit gebied naar een concrete business- case; een blauwdruk voor verdere projec- ten. Garantie en transparantie, daar draait het voor de ondernemers om. Door de discussie over de verhoogde ODE-heffing is het energievraagstuk immers toch al verworden tot een lastig dossier. Rotterdam wil dat de provincie Zuid-Hol- land eveneens een extra investering van € 15 miljoen doet om het Warmtebedrijf te helpen. Dat kun je opvatten als een vol- gende stap voorwaarts; overheden geven


46


niet voor niets een liquiditeitsinjectie van in totaal € 30 miljoen. Maar de realisatie blijft twijfelachtig, waar daadkracht en helderheid gewenst of beter nog, vereist zijn. Ondertussen zitten de warmtecoöpe- raties zeker niet stil. Als Zuidplaspolder zijn we in gesprek met de Greenport en de provincie om het tracé te koppelen aan de Bleizopolder. Is het technisch mogelijk en zo ja, tegen welke kosten? Dat zijn de es- sentiële vragen. Zoals al eerder gememo- reerd op deze plek, moet je bij warmte- netten niet op één paard wedden. Zeker niet als besluitvorming zo stroperig blijft als nu vaak het geval is.


▶GROENTEN & FRUIT | 31 januari 2020


Ondertussen moeten de ondernemers binnen de warmtecoöperaties serieus na- denken over het back-upvermogen. Is een leiding goed bereikbaar bij eventu- ele lekkages? Is die kwetsbaarheid vol- doende afgedekt? Want als je eenmaal duurzame warmte hebt, moet je er wel op kunnen vertrouwen. Die garantie en transparantie kun je als in- dividuele ondernemer lastig afdwingen. Dus is het zaak om voor energieoplossin- gen voor de langere termijn samen te werken, enerzijds binnen warmtecollec- tieven, anderzijds als coöperaties onder- ling.


FOTO: FRED LIBOCHANT


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48