search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Computer bepaalt autonoom hoe tomaatjes groeien


De tomatenplantjes zijn inmiddels als het goed is al een aardig stukje gegroeid, in de vijf autonome kasjes op het terrein van Wagenin- gen University & Research in Bleiswijk. De tweede Autonomous Greenhouse Challenge is van start met wederom vijf teams die hun kas- sen zoveel mogelijk laten besturen door de computer. De winter geeft tot op heden nog niet al te veel extreme omstandigheden waar de sensoren, camera’s en de zelflerende softwareprogramma’s de tanden op stuk zouden kunnen bijten. Eind mei wordt de balans van de teelten opgemaakt.


Luxemburg verbiedt glyfosaat in 2021


GEWASBESCHERMING Luxemburg gaat het gebruik van glyfo- saat verbieden per 1 januari 2021. Daar- mee is het groothertogdom het eerste EU-land met een verbod op het herbici- de. Afgelopen jaar bedroeg het totaalver- bruik aan glyfosaat nog 13,6 ton. Oosten- rijk had ook vergevorderde plannen glyfosaat te verbieden, maar trok dat la- ter in, omdat het in strijd zou zijn met Eu- ropese regels. Het plan is de toelating van glyfosaat al in februari in te trekken met een opgebruikdatum tot 30 juni 2020, maar er komt een ‘gedoogtermijn’ tot eind 2020. Om telers te stimuleren alter- natieven te gebruiken, krijgen landbou- wers een subsidie van € 30 per hectare en fruittelers € 100.


Sensor meet realtime bodemnitraat


BEMESTING BGN Technologies introduceert een nieu- we technologie voor directe, realtime en continumeting van nitraat in de bodem. De uitvinding is gebaseerd op absorptie- spectroscopie. De sensor kan nitraatcon- centraties van tientallen tot honderden delen per miljoen (ppm) detecteren.


BGN Technologies is nog op zoek naar een partner voor doorontwikkeling en com- mercialisering.


CAF koopt deel exploitatie ‘Randwijk’


ONDERZOEK Sinds 2014 is Proeftuin Randwijk in beheer van Fruitconsult, tot nu toe de enige aan- deelhouder van Proefbedrijf Randwijk BV. Om de basis te verstevigen koopt de Cen- trale Adviesdienst Fruitteelt (CAF) nu een derde van de aandelen van Fruitconsult. NFO en Wageningen University & Rese- arch blijven ook de komende jaren samen met Fruitconsult en CAF als partners ver- bonden aan Randwijk. Zij zullen de proef- tuin nog minimaal drie jaar financieel steunen.


▶GROENTEN & FRUIT | 31 januari 2020 13


FOTO: BGN TECHNOLOGIES


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48