search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Combinaties van technieken maken selectieve natrium-verwijdering uit drainwater effectiever en goedkoper.


De installatie is in drie verschillende capa- citeiten verkrijgbaar: 0,5; 1,0 en 2,0 m3


/u.


Deze capaciteiten zijn geschikt voor res- pectievelijk 2,5; 5 en 10 hectare, omdat veelal maar een deel van het drainwater behandeld hoeft te worden om het natri- umgehalte niet te laten oplopen.


Nanofiltratietechnologie De Poseidon van Moor Filtertechniek, on- derdeel van de Van der Ende Groep, ver- wijdert met nanofiltratietechniek natrium, houdt gewasbeschermingsmiddelen en kostbare nutriënten (deels) tegen en zui- vert 80% van het water zodat dit weer is te gebruiken. De installatie, vorig jaar be- kroond met de Greentech Sustainable Award, is BZG-gecertificeerd. De gebruiker voldoet hierdoor gelijktijdig aan de zuive- ringsplicht glastuinbouw. In de installatie wordt een membraan met een poriegrootte toegepast, die de kleine natriumionen doorlaat en de grotere mo- leculen, zoals gewasbeschermingsmidde- len en nutriënten, zoveel mogelijk tegen- houdt. Voor de ontzouting is geen extra toevoeging van KCl nodig. Het nanofiltratiemembraan houdt nutri- enten als ijzer, zwavel en molybdeen voor 100% tegen, fosfor voor 90% en nitraat voor 40%. Omdat de ion-grootte van nitraat ook heel klein is, kan het mem- braan dit element nog niet helemaal te- genhouden en komt daardoor met het na-


trium in het spuiwater terecht. Na de nanofiltratie gaat het vrijwel schone water nog door actief kool, dat organische mate- rialen zoals gewasbeschermingsmiddelen adsorbeert. Het spuiwater (20%) mag op het riool worden geloosd en het schone water wordt teruggebracht in de drainsilo. De compacte zuiveringsinstallatie is stan- daard in verschillende capaciteiten ver- krijgbaar: 1,25; 2,50 en 3,75 m3


/u.


Kunstmatige intelligentie De Van der Ende Groep is bezig met het High Performance Reverse Osmosis (HPRO)-system, een hoogwaardig systeem voor omgekeerde osmose om te ontzou- ten. Door in het ontwikkelde concept arti- ficial intelligence (kunstmatige intelligen- tie) toe te toepassen, is het mogelijk om tot wel 95% schoon ontzout water te pro- duceren. Bij een conventionele omgekeer- de osmose is het rendement maar 60%. Momenteel vinden duurtesten met de in- stallatie plaats, die aan het eind van dit jaar zijn afgerond. “Bij de conventionele omgekeerde osmo- se is het een continu proces van de pro- ductie van schoon en vuil water. Bij HPRO is het een discontinu proces: eerst alleen productie van schoon water en daarna van vuil water”, zegt Luuk Tetteroo van Moor Filtertechniek. Het vuile water wordt wel continu gerecirculeerd om er steeds meer schoon water uit te halen, waardoor


het percentage omhoog gaat. En hoe lan- ger wordt gewacht met het opensturen van de klep om het vuile water te lozen, des te hoger is de recovery (ontzouting).


Optimale beslissingen Voor optimale beslissingen is de HPRO voorzien van de e-Meta Intelligence. Hier- door is een slimme installatie gecreëerd die zelflerend is. Op de unit zitten senso- ren die data verzamelen en analyseren. Daarmee is te bepalen of het ontzouten goed gaat of dat de recovery nog een stapje hoger of lager moet. De installatie zoekt continu het optimum en wel zo dat het steeds aan de veilige kant zit. Tetteroo: “De installatie past zichzelf aan als de waterkwaliteit wijzigt, zodat de machine blijft functioneren. Dat is een belangrijk pluspunt. Want per seizoen kunnen de waterkwaliteiten nogal ver- schillen.” Het energieverbruik is tot 40% lager in vergelijking met de conventionele omge- keerde osmose. Voor een hogere produc- tie van schoon water zijn ook geen toe- voegingen nodig, zoals antiscalants om te voorkomen dat membranen door het op- hopen van zouten dichtslibben. “Het duurzaam en energie-efficiënt ont- zouten van water is vooral in droge perio- des van belang, vanwege de beschikbaar- heid van goed gietwater voor de tuinbouw”, aldus de productspecialist.


▶GROENTEN & FRUIT | 31 januari 2020 35


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48