search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
ONDERNEMEN ▶▶▶ INTERNATIONAAL ▶▶▶ FINANCIEEL


Voedselcrisis Hillenraad heeft een lijst van 27 investe- ringspartijen met een interesse in de tuin- bouw. Dat is een selectie van het veel grotere aantal partijen dat bij het advies- bureau in strategie, organisatie en finance heeft aangeklopt om meer te weten te ko- men over hoe het speelveld in de tuin- bouw eruit ziet. De interesse om geld te steken in de tuin- bouw is niet van vandaag of gisteren, ver- telt Martien Penning. Dat startte al een jaar of tien geleden. Vlak voor de econo- mische crisis was er sprake van de alweer bijna vergeten voedselcrisis. Tussen 2006 en 2008 stegen op de wereldmarkten de voedselprijzen enorm. Behalve dat het de nodige politieke onrust gaf, trok het ook de aandacht van durfkapitaal. Het voeden van de snelgroeiende en snel verstedelij- kende wereldbevolking kwam op de radar


‘Hoe bouw ik een solide marktpositie op mijn continent’


als een van de grootste uitdagingen voor politiek en economie. Het herstel na de crisis, die ook de tuin- bouw flink raakte, gaat al jaren gepaard met historisch lage rente. Voorheen was alles met een rendement van minder dan 15% bij investeerders eigenlijk niet in beeld. Die stopten hun geld liever in hoogrenderende tech- en IT-bedrijven. Maar door die lagere rente – op de bank inmiddels zo goed als nul en straks zelfs voor grotere spaarders negatief – is er nu véél meer geld dat op zoek is naar rende- ment. Penning: “Investeerders gaan door die concurrentie ook genoegen nemen met lagere rendementen. Dan komt de tuin- bouw met een gemiddeld rendement van 6% in beeld. Zeker gezien die uitdaging van het steeds meer mensen moeten voe- den met steeds schaarsere grondstoffen.


8 Private equity tot business angels


Private equity is Engels voor privaat ver- mogen. Het geld dat een bedrijf binnen- haalt via private equity komt dan ook als eigen vermogen op de balans te staan, anders dan bancair krediet dat als vreemd vermogen geldt. Onder de letter- lijke betekenis van private equity vallen eigenlijk alle investeerders die buiten de aandelenbeurs om geld steken in bedrij- ven. Familie of vrienden die een starten- de ondernemer op gang helpen of finan- cieel bijspringen waar de bank het laat afweten, vallen strikt genomen ook on- der deze omschrijving. Doorgaans scha- ren we deze kleinere particuliere inves- teerders echter onder de term informal investors of business angels. Grotere


Dat is op het lijf van vooral de glástuin- bouw geschreven: minder gevoelig voor de extremen van weer en klimaat.”


Jonge fondsen Op die lijst van 27 investeringsfondsen en participatiemaatschappijen staat van al- les. “Rijp en groen”, zegt Penning. Neder- lands en internationaal. Grote partijen zo- als pensioenfondsen. Maar ook kleinere, deels pas net opgerichte fondsen met een speciale belangstelling voor de groene sectoren. “Wat de meeste van die investeerders ge- meen hebben, is dat ze veel verstand heb- ben van geld, maar niet genoeg weten van de tuinbouwsector. Zo kwamen we ook in contact met NPM Capital. Incotec zou te koop komen en die propositie werd aan NPM Capital voorgelegd. Die gingen naar de cijfers kijken, maar ze wilden ook meer weten van de sector en met die vraag kwamen ze bij ons.” Al snel werd duidelijk dat er vanuit Enge- land een niet te evenaren bod kwam op


Aan de Amsterdamse Zuidas en in an- dere stedelijke zakencentra kijkt priva- te equity met andere ogen naar de Ne- derlandse tuinbouw.


▶GROENTEN & FRUIT | 31 januari 2020


PE-partijen vallen doorgaans onder de noemer participatiemaatschappij: een tij- delijke aandeelhouder in het bedrijf, die in ruil voor het beschikbaar stellen van kapitaal medezeggenschap krijgt over de onderneming en na verloop van tijd het aandeel weer zal verkopen. Er is sprake van venture capital (of durfkapitaal) als het gaat om geld voor startende of jonge snelgroeiende bedrijven. Private equity is kapitaal voor volwassen bedrijven. Het verschil met hedgefunds is dat die doorgaans in beursgenoteerde bedrijven beleggen en geen inhoudelijke betrok- kenheid nastreven bij de bedrijfsvoering van de ondernemingen waarin ze inves- teren.


Incotec. Maar de gesprekken tussen NPM Capital en Hillenraad Partners werden voortgezet en leidden tot een strategische samenwerking. Hillenraad Partners was dan ook partij in de vlak voor kerst be- kendgemaakte participatie van NPM Capi- tal in Agro Care. De rol van Hillenraad Partners is die van strategisch adviseur die vooral de tuin- bouwbedrijven kent en kan inschatten


FOTO: JOEP VAN DER PAL


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48