search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
ONDERNEMEN ▶▶▶ TELEN 4.0 ▶▶▶ WATER


In droge zomers snel hoog natriumgehalte


Oplopend natriumgehalte in het teeltwater kan bij gesloten telen een knelpunt vormen, met groei- en kwaliteitsproblemen als gevolg. In de zomer en droge periodes wordt hierdoor hergebruik van drainwater in substraatteelten soms lastig. Natrium is met verschillende technieken uit (drain)water te verwijderen: ionenwisseling, omgekeerde osmose, nanofiltratie en nu ook met elektrodialyse.


VAK | door Harry Stijger D


e selectieve natriumverwijde- raar Ridder NoNa+, die afgelo- pen zomer is bekroond met de GreenTech Innovation Award, is


de eerste installatie gebaseerd op de nieu- we techniek van de Capacitieve Elektro Dialyse (CED). Een methode van ion-selec- tieve membraantechniek in combinatie met elektrodialysebehandeling om natri- um te verwijderen. Om ionen te verwijde- ren wordt een set van gestapelde mem- branen (CED-stack) toegepast. De innovatieve CED-technologie maakt het mogelijk om met membranen onder elektrische spanning eenwaardige ionen, zoals natrium (Na+) en chloor (Cl-), te ver- wijderen. Hierdoor ontstaat natriumarm water. “Omdat er nog geen membranen zijn die alleen natriumchloride verwijde- ren, worden ook eenwaardige ionen zoals kalium en nitraat uit het water verwij- derd”, zegt Jerre de Blok, productmanager van Ridder. “De meerwaardige ionen zoals fosfaat, sulfaat, calcium en magnesium gaan niet door het toegepaste membraan heen, waardoor waardevolle meststoffen behouden blijven.” Restanten van gewasbeschermingsmid- delen komen ook niet door de membra- nen heen en blijven in het (drain)water achter. Het spuiwater met een hoog natri-


34


umgehalte bevat hierdoor geen gewasbe- schermingsmiddelen. Voor de installatie wordt dan ook goedkeuring aangevraagd van de BZG (Beoordelingscommissie Zui- veringsinstallaties Glastuinbouw), zodat het spuiwater zonder verdere zuivering op het riool is te lozen.


Herbruikbare stoffen De bestaande natriumverwijderende tech- nologieën zijn volgens de fabrikant veelal ontoereikend. Naast het verlagen van de natriumgehaltes verwijderen omgekeerde osmosetechnologieën ook dure, herbruik- bare meststoffen en nuttige meerwaardige ionen. De productmanager: “Telers die re-


circuleren, willen juist deze stoffen behou- den in het drainwater. En technologieën, die op basis van ionenuitwisseling natrium verwijderen, vereisen de toevoeging van extra additieven zoals kaliumchloride (KCl). Bij de Ridder NoNa+ is dat niet het geval. En doordat het water langs in plaats van dóór de membranen stroomt, is een lage waterdruk voldoende en gebruikt de NoNa+ veel minder elektriciteit dan een omgekeerde osmose-installatie.” De natriumverwijderaar is ook te gebruiken tegen een te hoog natriumgehalte in het uitgangswater, maar bij recirculatiesyste- men is natriumverwijdering uit drainwater het meest efficiënt. Dit, omdat het natrium- gehalte in drainwater altijd hoger is dan in uitgangswater of irrigatiewater. Bij het continu behandelen van drainwater is de verhouding drain/spui 20:1 liter. De ef- ficiëntie van watergebruik ligt hierdoor op 95%. De Blok: “Ook voor telers die zich bij een zuiveringscollectief hebben aangeslo- ten, maar waar de businesscase uiteindelijk niet tot uitvoering komt, kan de compacte natriumverwijderaar interessant zijn.”


High Performance Revers Osmosis-system van de Van der Ende Groep. ▶GROENTEN & FRUIT | 31 januari 2020


FOTO: HARRY STIJGER FOTO: PETER VISSER


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48