search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
COLUMN ▶▶▶ Goed bezig? door Jos van Hamont, Delphy A


ls we de cijfers van de voor- gaande jaren mogen geloven dan gaat het best goed bij de gemiddelde Nederlandse


groente- en fruitproducent. Er wordt steeds meer groenten en fruit gegeten, mede ingegeven door de trend naar ge- zonder, meer biologisch, zelfs vegan. Dat werkt in het voordeel van de telers. De Nederlandse tuinbouw loopt ook voor- op in productie, kwaliteit en duurzaam- heid. Per slot van rekening zit in ons land een enorme hoeveelheid kennis en erva- ring. Dat geeft ons een flinke voorsprong op andere landen. Ook het hele systeem van toeleveranciers en afnemers/verwer- kers werkt naar behoren. Je zou bijna denken dat we weinig te duchten hebben van concurrentie uit het buitenland.


Echter diegene die weleens bedrijven be- zoekt in andere landen ziet dat daar grote stappen genomen worden. De teelt op substraten, bedekte teelten, bemestingssystemen et cetera, het is er vaak allemaal al wel en wordt naar beho- ren uitgevoerd. Het is nog geen produc- tieniveau zoals wij dat kennen, maar toch. Ook iets waar we beducht voor moeten zijn is het duurzaam telen. Nog niet zo lang geleden was het product uit Neder- land toch wel veel veiliger dan uit het (verdere) buitenland maar ook hier wordt onze voorsprong langzaam minder. Om onze concurrentiepositie te behou- den zal de duurzaamheidsslag vol ingezet moeten worden, dit met behulp van hightech zoals monitoring, sensoring en dataverwerking. Zoek het niet alleen in meer kilo’s of stuks maar verbeter ook de kwaliteit en teel zo milieuvriendelijk mo- gelijk.


‘Dubben meer te planten voor kleine kooltjes’


SLUITKOOL “Nee, buiten hebben we nog niet veel kunnen doen sinds half december”, geeft Ad de Boer van A.S. de Boer in het Noord-Hollandse In ’t Veld op 21 januari aan. “We hebben een paar percelen ge- ploegd, maar over de meeste zitten we nog te dubben, zeker waar we onder nat- te omstandigheden hebben gesneden. Zo snel als de grond het toelaat, willen we de zwaardere percelen gaan aanpak- ken. Over de lichte percelen waar we weer het eerste gaan planten maken we ons nog niet zenuwachtig. Sowieso, hoe later we in het voorjaar komen, hoe be- langrijker het wordt je geduld te bewa- ren. De grond heeft dan helemaal geen tijd meer om te herstellen.” Aan de afzetkant is het (eveneens) vrij rustig, zeker als het om de grote maten gaat. “Die zijn er meer dan genoeg, er is een tekort aan kleintjes. Dat zie je wel te-


10 december is dat niet het geval. “Het is algemeen, dit jaar heeft iedereen bij de laat gesneden rassen meer ‘rotstrukken’, vanwege de natte oogstomstandighe- den.”


Ad de Boer


rug in de prijsvorming, maar sinds half december is er weinig veranderd. Toen zaten de 60’ers rond 30 cent per kilo en de 36’ers rond 17 cent, nu is dat een paar centen minder. Ook bij rode kool zitten een paar centen lager voor de 36’ers dan de 17-18 cent van een maand geleden.” De kwaliteit van de lang te bewaren ras- sen die rond 1 oktober al de bewaring in gingen, is nog steeds uitstekend. Bij die van de laatst gesneden kool van rond


De huidige rassen bij het schonen zijn Muxima en Sultan, bij rode kool zijn het nog steeds Travero en Klimaro. “Travero is voor de kleine kooltjes, maar die is te snel gegroeid. Daarom ook dat tekort aan kleintjes. We zaten hier vanochtend om de tafel om de bestellingen voor planten voor het nieuwe seizoen rond te zetten. We hebben zitten wikken en wegen of we niet meer kleine kooltjes moeten gaan planten, maar de eindconclusie was toch dat we het bij dezelfde aantallen houden. We hebben er het afgelopen jaar genoeg geplant, alleen zijn ze door de groeiomstandigheden uit de maat ge- groeid en daarom hebben we er te wei- nig gesneden.”


▶GROENTEN & FRUIT | 31 januari 2020 17


FOTO: LEX SALVERDA


FOTO: VAN ASSENDELFT FOTOGRAFIE


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48