search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
KORT ▶▶▶


Miljoenenschade Spaanse storm Gloria


De storm Gloria die het oosten Spanje vo- rige week teisterde, bracht de agrarische sector tenminste € 63 miljoen schade toe. Wind, hagel en overstromingen veroor- zaakten bijna € 40 miljoen schade in de citrusproductie in Valencia. Verder werd 7.000 hectare open luchtteelten geraakt, met € 3,1 miljoen schade. Bij bedekte teel- ten is zo’n 600 hectare getroffen.


GMO-subsidie 50% erbij


Vijf producentenorganisaties in groenten en fruit krijgen dit jaar € 30.988.000 aan GMO-subsidie. Dat is 50% meer dan in 2019, toen € 21,1 miljoen GMO-steun werd uitgekeerd. Volgens RVO.nl dienen de GMO-middelen onder andere om de groente- en fruitpro- ducties van de leden van de organisaties te verduurzamen. Met de GMO-toeken- ning wordt bijna het volledig aangevraag- de bedrag toegekend.


Transportverlies verse producten beperken


Export kan snelheid houden door technische aanpassingen in berichtenverkeer.


is de waarde zeker 5% hoger, ziet ook Valstar. “De pond zal sterker worden, ver- wacht ik en zal de verwachte kostenstij- ging door brexit opheffen. Als de situatie rond brexit duidelijker wordt, zal de koers nog verder herstellen.” Toch kiest Best Fresh voor het afdekken van de risico’s op koersschommelingen. Van Bruggen: “Dat is al decennia gebrui- kelijk en ieder moet het voor zich weten, maar zonder politieke stabiliteit zie je nu eenmaal schommelingen.” Brexit-risico’s zijn ook besproken met klan- ten. Dat heeft in de contractonderhande- lingen afgelopen najaar niet veel invloed gehad. Valstar: “We verwachten dit jaar geen ex- tra kosten. Als de brexit toch tot onver- wachte kostenstijgingen leidt, kunnen we dat wel op tafel leggen bij onze klanten.” Daarmee vangt de consument de eventu- ele doorberekening van kosten op, maar


eigenlijk vangt een hele keten het op. “De loonkosten in de handel en bij producen- ten gaan dit jaar ook 5% omhoog. Dat vangt ook heel de keten op. Het is door te berekenen en als je dat niet doet, doe je jezelf tekort.”


Klanten bewegen nu wel Er lijkt wel iets veranderd. Bij klanten ziet Valstar nu meer brexit-bewustwording. In 2019 leken zij niet zo bezig met brexit. Nu is er sprake van enige voorbereiding. Valstar: “Het is bewustwording nu een brexit echt dichtbij is. Klanten vragen zich af hoe ze een EORI-nummer kunnen aan- vragen. Ieder bedrijf moet zo’n nummer hebben.” De klanten vertrouwden er tot nu toe op dat Nederlandse leveranciers alle zaken zouden oplossen. Valstar: “Dat siert onze sector wel natuurlijk, maar is ook wel eens lastig, omdat het meeden- ken de voorbereiding makkelijker maakt.”


Een consortium met WUR en TNO gaat on- derzoeken of betere informatiebundeling via Internet of Things waardeverlies, als gevolg van slechte beheersing van condi- ties tijdens transport van bederfelijke pro- ducten, kan verminderen. Alleen al in fruitvervoer gaat dit verlies nu om 5 tot 8%. Ook wordt gekeken naar nieuwe ty- pen betaalbare sensoren die beter inzicht geven in de rijpingsstatus.


Verschuiving richting hoogwaardige teelten


In een toekomstverwachting voor de be- dekte teelt in 2050 verwacht WUR dat er dan vooral luxe en hoogwaardige gewas- sen geteeld worden voor consumptie en inhoudsstoffen (onder andere medicinaal gebruik). Enkele producten als tomaat en paprika zullen nog steeds geteeld worden, wel met name voor het hogere marktseg- ment. Het areaal zal mogelijk dalen, het aantal ondernemers zeker.


▶GROENTEN & FRUIT | 31 januari 2020 43


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48