search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
GELUIDEN UIT DE TEELT ▶▶▶


‘Ons volgende project is gericht op automatisering’


Harry van Winden


‘Eigen opkweek is iets sneller’


KOMKOMMER Harry van Winden in Made (N.-Br.) heeft een deel van zijn komkommerplanten zelf opgekweekt. “Er is een apart deel van de tuin waar dat kan, met onder andere een eb- en vloedvloer. Een zelf opgekweekte plant is iets sneller, en je kunt iets bespa- ren op plantkosten. Het helpt ook om vas- te medewerkers aan het werk te houden als het in de winter minder druk is.” Een tijdje viel die eigen opkweek tegen, door- dat er Fusarium aanwezig was, die ook al in de opkweek tot uiting kwam. “Maar na aanschaf van een andere ontsmetter en een doekenfilter kunnen we schoner be- ginnen. Daarna is het weer aardig goed gegaan.” De matten worden in twee fases uitge- draineerd. In week 4 zijn ze half uitgedrai- neerd. “Je hebt dan niet zo’n sloot drain- water ineens. En de matten blijven lekker nat, zodat de planten goed kunnen inwor- telen. Terwijl je een halve week geen wa- ter hoeft te geven, tot na de tweede keer draineren.” De matten teren nu hard in. De EC in de mat is 3 mS/cm, waarbij alle voe- ding goed opgenomen wordt. Er worden ongeveer acht stamvruchten aangehouden. “Op de nieuwste tuin heb- ben we teeltgoten van 40 centimeter hoogte. Daar halen we de gewasdraden omhoog en binden we een beetje schuin aan. Anders is de kop eruit voordat er een komkommer aan zit. Met een verhoogde draad blijft het gewas veel beter in balans. Als de ranken eruit komen, moet er onder- aan al een dikke sigaar zitten. Dan schiet het gewas niet te snel vol.”


16


WITLOF Frysk Witlof in Sexbierum (Fr.) trekt jaar- lijks 250 hectare witlof, plus enkele hecta- re roodlof, vertelt directeur Dennis Blan- kendaal. De wortels komen uit Frankrijk, België, Zeeland, de Noordoostpolder en ook uit Duitsland. Twee bedrijven in de Noordoostpolder sorteren de wortels in drie maten, met de middelste maatvoe- ring van 3,25 tot zo’n 5 centimeter. Dat zijn de wortels voor in de verenkelings- rekken in kunststof Ditom-trekbakken. De trek gebeurt in tien grotere en elf wat kleinere cellen Zo’n 60% van de wortels gaat in eigen koelcellen, de rest bij derden. De eigen bewaarcellen zijn uitgerust met ozon- ontsmetting, net als een deel van de pro- ceswaterputten voor de trek. Het is de be- doeling dit jaar alle putten met ozon uit te voeren. “De teelt blijft schoner, de bak- ken en de goten. Dat maakt dat het nog wat beter wordt.” De afzet van Frysk Witlof is, zoals Blanken- daal omschrijft, voor een ‘breed publiek’: “tot in Italië leveren we af.” In vergelijking met het verleden de be- langrijkste wijziging dat de trek weer op


FOTO: MARK PASVEER


Dennis Blankendaal


conventionele leest is geschoeid. “De teelt gaat nu goed, dat deel van het be- drijf is af. We gaan nu aan de slag met de automatisering van werk dat nu nog hoofdzakelijk handmatig gebeurt. Een onderdeel daarvan is een andere inrich- ting van de logistiek. De trek gaat nu met het ras Topscore. “Daar zijn we pas vanaf eind december me gestart. De afzet ver- liep in de zomer wat minder vlot, waar- door we op het eind meer wortels over- hielden dan begroot.” Vanaf eind februari volgt het ras Flexine, daarna Vintor. We zaaien ook het ras Ecrine. Daar kun je de trek wat vroeger mee starten als met Vin- tor. Mogelijk dat we de Vintor-wortelen verkopen.”


Een onderdeel van de komende logistieke veranderingen is het in elkaar schuiven van de nu nog apart opgestelde snij- en inpaklijnen. De oogst en het inpakken worden – zoals nu ook het geval is – in aparte ruimten uitgevoerd.


▶GROENTEN & FRUIT | 31 januari 2020


FOTO: PETER ROEK


FOTO: JOOST STALLEN


FOTO: MARK PASVEER


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48