search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
TEELT ▶▶▶ SPRUITKOOL ▶▶▶ TELEN 4.0


Telers zoeken houvast bij onbekende precisie


Telers willen wel van start op de digitale snelweg die precisielandbouw heet, maar ze missen de bewegwijzering nog. Dat is het beeld dat voortkomt uit een inventariserend onderzoek door Trude Zonneveld van CZAV. Telers zien voor CZAV een rol als gids om ze wegwijs te maken.


Vak | door Stan Verstegen T


rude Zonneveld is sinds 1 decem- ber 2019 werkzaam bij CZAV. Van april tot november liep ze daar stage als student aan de oplei-


ding Tuinbouw & Agribusiness van de Ho- geschool Inholland Delft. Haar afstudeer- onderzoek, in opdracht van CZAV als stagebedrijf, had als doel te weten te ko- men wat spruitkooltelers in de praktijk al doen met precisielandbouw en wat hun verwachtingen voor de toekomst zijn om- trent de toepassingen van precisieland- bouw. Daarnaast vroeg ze naar de rol die telers bij precisielandbouw van CZAV ver- wachten. Ze ondervroeg hiertoe vier te- lers.


Daarnaast peilde ze de meningen naar de mogelijkheden van precisielandbouw bij twee zaadfirma’s, twee mechanisatiebe- drijven en twee handelsbedrijven. Cen- traal daarbij stonden vragen als wat is de meerwaarde van met precisielandbouw geteelde producten, wat is de meerwaar- de van satelliet- en dronebeelden, in hoe- verre zijn aanpassingen aan machines no- dig voor de toepassing en welke andere mogelijkheden biedt precisielandbouw? Gezien het aantal benaderde bedrijven geven de conclusies een tendens weer. Het betrof immers geen wetenschappelijk onderzoek met een steekproefgrootte waaruit harde, significant betrouwbare conclusies te trekken zijn. De voornaamste conclusies zijn dat telers wel willen starten


24


met precisielandbouw, maar niet weten hoe ze het moeten aanpakken. Verder hebben ze behoefte aan deskundige be- geleiding (bijvoorbeeld vanuit CZAV). Sommige telers verzamelen al veel data, maar dan … wordt het snel onoverzichte- lijk en blijkt interpretatie van de gegevens lastig. Er zou één programma moeten ko- men dat in één oogopslag helderheid kan verschaffen.


Gebruikte toepassingen Het gebruik van precisielandbouw blijft bij de geïnterviewde telers beperkt tot het Global Positioning System. Het gps ge- bruiken de telers om recht te rijden tijdens grondbewerkingen en planten én om per- celen zo efficiënt mogelijk in te delen. Daarnaast is het in gebruik bij het schoffe-


len en kunstmestrooien. Twee bedrijven beschikken ook over een spuitmachine met gps-besturing. Eén van de ondervraagde telers heeft een Spectracam tot zijn beschikking, zoals ook een aantal andere telers in Zuid-Holland. Het Spectracam-systeem is geplaatst op zijn nieuwe Agrifac Condor, maar dat zou ook op een trekker kunnen. De Spectra- cam kan het bladgroengehalte, de bio- massa en het stressniveau meten. Het sys- teem bevat een sterke flitslamp en is daardoor 24 uur per dag inzetbaar. Alle data en de gps-locaties worden na de me- ting direct weggeschreven naar een web- server via het 4G-netwerk. Na de bespui- ting zijn de data beschikbaar en valt te bepalen of bemesting, irrigatie of bladbe- mesting nodig is. Naast de sensoren op de trekkers of op de veldspuit, kunnen er op een plukmachine sensoren worden geplaatst. Zo is een uit- lezer op de plukmachine tegenwoordig bijna gangbaar. In opkomst is de op- brengst meter die de kilo’s per hectare of per perceel vastlegt.


De iScan maakt een bodemscan die de verschillen in lutum- en organischestofge- halte en bodemvochtigheid in kaart brengt.


▶GROENTEN & FRUIT | 31 januari 2020


FOTO: JELLE KNIBBE FOTO: PETER ROEK


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48