search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
FOTO: DOOR


teringen die goed zijn voor de coöperatie zijn dan in hun belang.” Van Vliet denkt dat een rendement van 10% en ho- ger tot de mogelijkheden behoort.


Aantrekkelijker leden De aandelen DOOR behoren tot het directe vermogen van de teler. Dat kan bankfinanciering versnellen, stelt Van Vliet. “We verwachten dat het nu voor een teler makkelijker wordt om uit te breiden. Het gaat om risico’s. Een lid kan de bank extra garanties bieden doordat hij de mogelijkheid heeft om zijn aandelen te verkopen aan een collega. Bij een klassieke coöperatie kun je dat achtergestelde vermogen als teler niet ten gelde maken.”


Overzichtelijker De veranderingen maken de structuur van de afzetorgani- satie veel overzichtelijker. Alle investeringen, zoals de ver- pakkingsbedrijven, komen onder DOOR te hangen. De lo- gistieke taken kwamen door de nieuwbouw in Maasdijk toch al naar één plek. De paprikatelers houden hun verpak- kingslocatie in Noord-Holland, maar ook dit onderdeel valt onder DOOR nu. Ook wordt overwogen het collectieve tomatenteeltbedrijf (30 hectare.) van de Coöperatieve Prominent Groep onder DOOR te brengen. Van Vliet: “Prominent wordt weer echt een telersvereniging gericht op kennisdeling. De bedrijfs- matige activiteiten zoals verpakken en teelt vallen onder DOOR. Het bleek in de markt lastig uit te leggen wat DOOR deed en wat Prominent deed, terwijl de kracht juist is gele- gen in alle zaken die we al met elkaar oppakken in samen- werking met alle telers binnen DOOR.” De samenwerking tussen de leden op strategisch vlak wordt voortgezet. Zo maken de tomatentelers van DOOR met elkaar afspraken hoe ze als één col- lectief zo goed mogelijk invulling kunnen geven aan de rassenbehoefte in de markt. Voor telers die de financieel minder aan- trekkelijke rassen op zich nemen wordt een compensatie afgesproken. DOOR ver- koopt deze tomaten, stelt Van Vliet.


Beperkte aandelenhandel De handel in aandelen is alleen mogelijk tussen telers onderling. Van Vliet: “Als DOOR richten we ons vooral op het ver- sterken van de leden. Als we de structuur ook open zetten voor externe investeer- ders in de coöperatie heeft dat ook effect op de bedrijfsvoering. Daarnaast zijn we als coöperatie op veel terreinen actief. Dat maakt het voor investeringsmaatschappij- en onoverzichtelijk om te investeren in de coöperatie. Samenwerking met investe-


ringsmaatschappijen kan wel, maar dan veel projectmati- ger.” Van Vliet noemt als voorbeeld uitbreiding van het col- lectieve teeltbedrijf. “Als een teelbedrijf op de markt komt, kun je denken aan een overname met extern kapitaal. De investeerder kan dan het benodigde kapitaal verschaffen voor de overname, waarbij DOOR met het collectieve teelt- bedrijf voor het onroerend goed een langlopende huur- overeenkomst sluit.”


‘Prominent wordt weer


echt een telersvereniging gericht op kennisdeling. De bedrijfsmatige zaken vallen onder DOOR’


Stemrecht


DOOR zal in de ledenvergadering jaarlijks besluiten of winst wordt bijgeschreven in aandelen of in dividend wordt uitge- keerd. Een lid met meer aandelen krijgt meer stemrecht. Het systeem moet wel een balans zeker stellen dat een kleine groep telers niet teveel zeggenschap krijgt, aldus Van Vliet. De wijzigingen binnen DOOR zijn onderdeel van de groei- strategie van 600 naar 800 hectare. Dat hoeft niet altijd via lidmaatschap. Met een Marokkaanse tomatenteler sloot DOOR in 2019 een samenwerking om snacktomaten af te nemen.


Sfeerimpressie van nieuwe hoofdkantoor van DOOR. ▶GROENTEN & FRUIT | 31 januari 2020 23


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48