search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
COMMENTAAR ▶▶▶


Selectief winkelen D


door Jan Vullings, hoofdredacteur


66 zet vraagtekens bij de beoordeling van middelen door het Ctgb, voluit het College voor de toelating van gewasbeschermings- middelen en biociden. Aanleiding voor de


twijfel is een uitzending van Follow the Money. Dit platform oordeelt dat er sprake is van belangenver- strengeling in Wageningen, waardoor de onderzoe- ken niet onafhankelijk zijn. Onder andere Wagenin- gen Universiteit en Research levert adviezen aan het Ctgb, waarop dit college een oordeel velt. Follow the Money grijpt naar de discussie over neoni- cotinoïden. Volgens het platform financiert Bayer het onderzoek naar bijensterfte, en stuurt de chemiegi- gant daarmee. De conclusie dat de Varroamijt de be- langrijkste oorzaak is van bijensterfte is, is in die rede- nering meteen verdacht. Kernvraag is hoe je belangenverstrengeling definieert. Feit is dat op uni- versiteiten al 25 jaar een marktwerking geldt. Niet al- leen de overheid betaalt, maar ook het bedrijfsleven. Bedrijven zetten gerichte opdrachten uit. Ook het topsectorenbeleid is op dit principe gebaseerd. Hier is allemaal niks mis mee, zolang niet getornd wordt aan de wetenschappelijke basisbeginselen. Juist dit schuurt in de strijd om het middelenbeleid. Strijd, ja zo mag je het noemen. Over en weer schieten de par- tijen wetenschappelijke studies het debat in. Soms met tegengestelde resultaten. Ieder winkelt selectief in het rapportencircuit, laat onwelgevallige conclusies onbesproken, of beticht de ander van belangenver- strengeling. Kortom, er is geen vertrouwen. Wagenin- gen is in de ogen van sommigen in de strijd tegen middelen ‘verdacht’. In een ander dossier beroept de- zelfde groepering zich juist op de expertise van Wage- nings onderzoekers. Ofwel, dit selectief winkelen is politiek. Natuurlijk moet het Ctgb zich baseren op ma- teriaal van de industrie zelf én van Wageningen. Het instituut kan dit onderzoek niet zelf uitvoeren. Het Ctgb toetst het onderzoek op waarde, en heeft ook vergelijkingsmateriaal van de Europese koepelorgani- satie Efsa. D66’s vraagtekens bij het Ctgb zijn politiek getint. In andere dossiers vertrouwt de partij blinde- lings op adviesorganen. Ook hier mag je het stempel van belangenverstrengeling opplakken.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48