search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
De plukrobot moet de vruchten goed kunnen benaderen, met voldoende ruimte om de vrucht te plukken. Dat is een ras- senkwestie, en vraagt om goed gewasonderhoud.


keur met rails waarop de robot zich kan voortbewegen. Die rails zijn niet noodza- kelijk voor de navigatie, maar het komt de plukcapaciteit wel ten goede. Zonder rails moet het apparaat vaker stoppen en weer optrekken, dat kost extra tijd. Met rails is dat minder aan de orde, omdat de werk- gangen min of meer op dezelfde manier (copy-paste) verlopen. Het is mogelijk een bestaand buis-railsysteem te gebrui- ken, of aparte rails. Octinion werkt met teeltsysteemfabrikant Meteor Systems (Breda) aan een passende oplossing, al- dus Coen.


De huidige uitvoering van de Rubion heeft een enkele plukarm voor vast opge- stelde goten of stellingen. Een volgende stap is een robot met twee plukarmen voor de oogst op bewegende goten, als met een hoog-laagsysteem of met een swingsysteem.


Passende bedrijfsvoering Het heeft geen zin om het overgrote deel van de vruchten met een robot te oog- sten, en voor het restant handarbeid in te zetten. Coen: “Voor een robot die bijvoor- beeld 80% van de aardbeien plukt, is geen markt. Het maakt de alsnog benodigde handarbeid te duur.”


Gerobotiseerd plukken past in de optiek van Octinion als de oogst volledig auto- matisch gaat, óf als het aandeel hand- en robotpluk elkaar in evenwicht houden. Het is bijvoorbeeld denkbaar dat de robot voor een deel van de oogst wordt ingezet, als het plukpersoneel nog niet aanwezig is, of elders wordt ingezet. De robot kan 24 uur per dag worden ingezet. Voor succesvol geautomatiseerd plukken is voorwaarde dat alle oogstrijpe vruchten benaderd door de robot, ook werkelijk ge- plukt worden: het succespercentage moet 100% zijn. De robot zal dus besluiten be- paalde vruchten te laten hangen omdat de plukvingers de vrucht niet kunnen pak- ken, of de plukactie zorgt voor beschadi- ging van andere vruchten en/of bloemen. Verder is belangrijk dat de vruchten – groot of klein – zonder vrucht- of gewas- schade van het gewas worden geknikt en in het fust terechtkomen. “Dat hebben we onder de knie, gerobotiseerd plukken is beter dan handmatig plukken.”


Passend gewas Het gewas moet geschikt zijn voor een plukrobot, 100% pluk is het doel: de vruchten moeten goed benaderbaar zijn voor de plukarm en voor de plukvingers,


en met voldoende ruimte om de vrucht te plukken. Dat gaat met een verticaal draai- ende beweging van de plukvingers. Dat vraagt om een gewas met wat Coen aan- duidt als een ‘eenvoudige trosopbouw’. Gunstig daarbij is een gespreide produc- tie, zoals met doordragende rassen. Er zijn al rassen waar de Rubion goed mee over- weg kan zoals Arabella, Murano en ver- schillende rassen van Driscoll’s. Voor plantenveredelaars ligt er een be- langrijke taak, gericht op de ontwikkeling van voor geautomatiseerde oogst ge- schikte rassen. Veredelingsbedrijf Fresh Forward werkt sinds afgelopen jaar met een Rubion, ter ondersteuning van haar selectiewerk. Het op en top op techniek gericht bedrijf Octinion is zelf ook in de teelt van de aard- beien gestapt, resulterend in een eigen testfaciliteit. Daarnaast zoekt het bedrijf enkele teeltbedrijven om de gerobotiseer- de pluk in de praktijk toe te passen, meldt Coen. “We zoeken telers die in deze ont- wikkeling willen participeren, en die moe- ten met verschillende rassen (willen) wer- ken. Investeren in een robot is intensief, maar ook innovatief, het maakt je als on- dernemer ook klaar voor de toekomst. We staan open voor reacties.”


▶GROENTEN & FRUIT | 31 januari 2020 33


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48