search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
MARKT ▶▶▶ WITLOF


Ziektedruk in witlof drukt productie, maar steunt de prijs


ANALYSE | door Jack Kwakman I


n België zijn bij REO Veiling in 2019 prijzen gehaald van € 0,85 per kilo ge- middeld over alle sorteringen. Dat is het op twee na beste resultaat van het


afgelopen decennium. Gerekend vanaf het begin van het seizoen in september ligt die prijs nog hoger. In november en december waren de gemiddelden € 1,07 respectievelijk € 1,06 per kilo. De vraag naar witlof vanuit de retailwereld was uit- stekend. Dat is in de achterliggende jaren wel anders geweest. Het ziet er naar uit dat de promotiecampagnes in Nederland en buitenland effect sorteren, maar ook gereduceerd aanbod speelt een rol. In Nederland is vooral de mindere concur- rentie vanuit Frankrijk merkbaar. De Fran- sen zijn doorgaans sterk in het afscher- men van de eigen markt en het dumpen van overschot uit de eigen productie. Dat is nu zeker niet het geval. Franse witlofte- lers hebben dit seizoen veel last van mi- neervlieg en wortelluis. Het afgelopen na- jaar verliep in Noord-Frankrijk het rooien


December topmaand Weekgemiddelde prijs witlof kort grof BelOrta in €/kg.


2018/'19


0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0


0 2019/'20


De Nederlandse witlofsector heeft een goed jaar 2019 achter de rug. Er zijn alleszins acceptabele, zelfs goede prijzen gerealiseerd. Ziektedruk beperkt het aanbod, de vraag is goed en er is minder buitenlandse concurrentie.


Mooie witlof. De teelt is lastiger door aangescherpt regime rond gewasbescher- ming.


1,33


van de witlofwortels bijzonder moeilijk, als gevolg van extreme regen op een pre- cair moment. Dit leidde tot minder pro- ductie. Ook in België was vrij veel neer- slag, maar was het rooien nog wel te doen, evenals in Nederland. In Nederland ging de teelt in 2019 wel moeizaam. Eind mei, begin juni moesten door overvloedige neerslag flink wat per- celen opnieuw worden ingezaaid. Uitein- delijk kwam er alsnog een mooie wortel- oogst.


37 41 45 49 1 5 9 13


In de start van het seizoen 2019-’20 zijn de prijzen heel behoorlijk geweest. De score over december was zelfs uitzonder- lijk.


Hogere opbrengst De Nederlandse witlofprijzen zijn in 2019 gemiddeld op ongeveer hetzelfde niveau uitgekomen als het voorgaande jaar, maar het financieel resultaat was veel beter, dankzij meer en beter witlof per vierkante


meter. Na de start van het seizoen in sep- tember sprong vooral de decembermaand eruit met uitzonderlijk hoge prijzen. Dat komt door de grote ziektedruk in de drie productielanden Frankrijk, Nederland en België. Is in Frankrijk mineervlieg een groot probleem, in Nederland en België speelt Pythium de telers parten. Rot van de haarwortels in de bak treedt op, zeker nu het middel Fenomenal sinds medio no- vember verboden is. Toegestane vervan- gende middelen zijn beduidend minder effectief. Oorzaak: de witlofwortels zijn gerooid onder natte omstandigheden en ingeschuurd met veel aanhangende grond. Vanwege de ziektedruk valt te ver- wachten dat de aanvoer ook de komende tijd matig blijft. Normaal gesproken ver- taalt zich dat in een vaste markt.


▶GROENTEN & FRUIT | 31 januari 2020 45


FOTO: LEX SALVERDA


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48