search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
De meerwaarde van de gegevens uit satelliet- en dronebeelden zit hem vooral in het duidelijk krijgen van verschillen in ge- wasstand. De volgende stap is dan die verschillen te analyseren en er met behulp van taakkaarten actie op te ondernemen.


In 2018 bracht Tumoba trouwens al de Machine Monitor op de markt. Daarmee is vanaf de pc de plukmachine in het veld te volgen. De teler kan zien waar de machine heeft gereden en het aantal geplukte stammen per minuut. Daarnaast zijn ge- gevens van de uitlezer en de motor be- schikbaar. De verzamelde gegevens gaan dagelijks per e-mail in een CSV-file naar een opgegeven e-mailadres. In de toekomst willen de telers op basis van taakkaarten variabel gaan planten, bemesten en bespuitingen uitvoeren. Om hierop over te kunnen schakelen is het van belang dat er een eenvoudig systeem komt waarmee taakkaarten te maken zijn, geven ze aan.


Meerwaarde Precisielandbouw De meerwaarde van het met precisieland- bouw geteelde product zit in meerdere aspecten. Ten eerste verwachten vooral de handelsbedrijven dat de kwaliteit van het eindproduct zal verbeteren. Daarbij gaat het met name om een uniformer product


vanwege plaatsspecifieke bemesting en gewasbescherming. Daarnaast zou de meerwaarde kunnen zitten in een hogere productie met een lagere inzet van ge- wasbeschermingsmiddelen. De meerwaarde van de gegevens uit sa- telliet- en dronebeelden zit hem vooral in het duidelijk krijgen van verschillen in ge- wasstand. De volgende stap is dan die ver- schillen te analyseren en er met behulp van taakkaarten actie op ondernemen. Sa- tellietbeelden zijn met een nauwkeurig- heid van 10×10 meter niet heel nauwkeu- rig, maar ze zijn wel goedkoop en in veel situaties is er prima mee te werken. Dro- nebeelden zijn met een nauwkeurigheid van 6×6 centimeter veel nauwkeuriger. Dat maakt heel precies werken mogelijk, wel binnen de mogelijkheden van de in te zetten mechanisatie. Een drone kan daar- naast bijvoorbeeld ook de hoeveelheid bladgroen heel nauwkeurig bepalen. Wanneer een teler variabel wil gaan wer- ken moet de betreffende machine taak- kaartgestuurd kunnen werken. Dat vereist


het juiste abonnement van het gps-sys- teem en een connectie tussen dat sys- teem en de machine. Als laatste meerwaarde zien de onder- vraagden de mogelijkheden omtrent au- tonoom werken en robotisering. In spruit- kool is Tumoba bezig met het ontwikkelen van gerobotiseerde plukmachines en het bedrijf doet inmiddels praktijkervaring op met een prototype van een volautomati- sche spruitensorteermachine.


Rol CZAV


Gericht op haar opdrachtgever vroeg Zon- neveld naar wat telers verwachten van CZAV omtrent precisielandbouw. Natuur- lijk kun je dat breder trekken naar de rol van toeleveranciers. Dat hun rol zal veran- deren is duidelijk. Uit de afstudeeronderzoek blijkt dat het ondersteunen van telers nog belangrijker wordt. Het feit dat telers met precisieland- bouw veel kanten op kunnen, maakt het er niet overzichtelijker op. Ze vinden het een grote stap om over te stappen en


▶GROENTEN & FRUIT | 31 januari 2020 25


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48