search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
TEELT ▶▶▶ SPRUITKOOL


hebben er nog te weinig kennis van. Ze willen op weg geholpen worden. Zo zou de adviseur telers kunnen meenemen naar een praktijkvoorbeeld. Een andere mogelijkheid is om met een perceel te be- ginnen en dat met een groep telers te vol- gen. Aan het einde van het seizoen be- spreken de teler(s) en de adviseur de resultaten en zo zal de overstap naar pre- cisielandbouw minder groot aanvoelen. Verder vragen telers ondersteuning bij het interpreteren van data. Dat betekent sa- men om de tafel gaan zitten, analyseren en de mogelijkheden tot acties bespre- ken. Dat moet resulteren in een plan van aanpak voor bijvoorbeeld een perceel of een bepaald gewas. Daarbij kunnen ex- perts zoals MDL-agro of Agrometius van dienst zijn. Tenslotte blijft de kennisrol van bedrijven als CZAV belangrijk. Ze kunnen door de verkregen data te analyseren een nog meer op maat gesneden bemestings- en gewasbeschermingsadvies opstellen.


Praktijkproef Omdat het gebruik van satellietbeelden (Bioscope) bij het in kaart brengen van verschillen in biomassa goedkoop en een- voudig is, heeft CZAV dit systeem dit sei- zoen in een vrij omvangrijke praktijkproef vergeleken met het scannen van een per- ceel met de iScan. Dat is een bodemscan


Telers als Eelco van Putten van Vergo Driksland verwachten van adviseurs als Tru- de Zonneveld van CZAV de nodige ondersteuning bij de interpretatie van bodem- scans en data.


die de verschillen in lutum- en organi- schestofgehalte en bodemvochtigheid ter plekke in kaart brengt. De vergelijking gaf de bevestiging dat satellietbeelden met een nauwkeurigheid van 10 meter ge- schikt zijn voor een vrij grove benadering van de groeiverschillen, maar dat de iScan de verschillen veel nauwkeuriger toont. In grote lijnen geven beide systemen wel dezelfde verschillen weer, maar toch ko- men de verschillen niet altijd overeen. De keuze voor het ene of het andere systeem is daarmee afhankelijk van de gewenste


De kosten van een bodemscan zouden terug te verdienen moeten zijn door een uniformer en kwalitatief beter gewas met een hogere productie en betere prijs- vorming.


26 ▶GROENTEN & FRUIT | 31 januari 2020


nauwkeurigheid en van de praktische uit- voerbaarheid om verschillen op detail- niveau te kunnen nivelleren. CZAV trekt daarom de conclusie dat een bodemscan op perceelniveau de basis zou moeten zijn als je met precisiebemesting aan de slag wilt gaan in de teelt van spruitkool. De kosten van een iScan zouden terug te verdienen moeten zijn door een uniformer en kwalitatief beter gewas met een hoge- re productie en betere prijsvorming. Naast de iScan is er de Veris Scan die nog meer gegevens verzamelt. De kosten van een Veris Scan zijn iets hoger, maar de gege- vens zijn acht tot tien jaar bruikbaar. Bij de verschillen op het betreffende per- ceel ging het vooral om verschil in zwaar- te van de grond en het organischestofge- halte. Geprobeerd is om dat te nivelleren met plaatselijk een hogere kunstmestgift. Omdat de percelen nog niet geoogst zijn, vallen er nog geen definitieve conclusies te trekken. Op basis van de visuele beoor- deling luidt een voorlopige conclusie wel dat het niet mee is gevallen een mooie uniforme gewasstand te bewerkstelligen. Vanwege de vragen die er leven onder te- lers en bij CZAV, zal het project volgend jaar op meerdere locaties een vervolg krij- gen. Wel zijn er enige aanpassingen nodig voor verdere optimalisatie. De mogelijk- heden liggen met name in het verbeteren van de kwaliteit en het verhogen van de productie bij spruitkool.


FOTO: PETER ROEK


FOTO: PETER ROEK


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48