search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
NOP NIEUWS ▶▶▶ Pluimveesector in de ban van corona


De coronacrisis heeft gevolgen voor de pluimveesector. Eendenhouders verkeren in onzekerheid, terwijl de vraag naar eieren juist toeneemt.


DOOR BOUKE POELSMA D


e coronacrisis heeft wereldwijd grote economische impact. De gevolgen laten zich ook voelen in de Nederlandse pluimvee-


sector. Toch verschilt het beeld per deel- sector. “Met name eendenhouders on- dervinden momenteel grote gevolgen van de crisis”, zo zegt Ernest Bokkers. Als beleidsmedewerker van LTO/NOP houdt hij zich momenteel bezig met ‘corona- zaken’.


Nu slachterij Tomassen Duck-To de ko- mende acht weken geen kuikens opzet, verkeren eendenhouders in onzekerheid. Via onze vakgroepbestuurder Jaap Maar- singh onderhouden we nauw contact met de slachterij, zo vertelt Bokkers. “He- laas is op dit moment (begin april; red.) nog niet duidelijk wat eendenhouders precies te wachten staat.” LTO/NOP raadt hen aan de bedrijfseconomische schade precies vast te leggen. “Houd bij hoe lang je leegstaat en welke kosten je maakt.” De situatie in de legsector laat in deze tijd van corona en in aanloop naar Pasen een heel ander beeld zien. Er is een der- mate grote vraag naar eieren dat regulie- re scharreleieren in supermarkten in Be- ter Leven-doosjes worden verkocht. “LTO/ NOP is natuurlijk blij met de vraag naar eieren. Maar de toegenomen vraag rechtvaardigt in onze ogen niet dat scharreleieren zomaar in Beter Leven- doosjes worden verkocht. Pluimveehou- ders die aan BLK deelnemen moeten aan strenge regels voldoen. Zij hebben nu het gevoel dat er door de retail met twee maten wordt gemeten”, aldus Bokkers. LTO/NOP is van mening dat reguliere scharreleieren ook gewoon in scharrel-


60


Tomassen Duck-To zet tijdelijk geen kuikens op. Dat zorgt voor onzekerheid bij eendenhouders. Via bestuurder Maarsingh staat LTO/NOP in nauw contact met de slachterij.


doosjes verkocht kunnen worden. “Als dat op korte termijn echt niet lukt kun je op BLK-dozen de logo’s ook met stickers afplakken en via bordjes bij het eierschap uitleg geven. Wij krijgen signalen binnen dat dit niet overal gebeurt.” LTO/NOP heeft zijn standpunt aangaande de eierverkoop doorgegeven aan de Die- renbescherming, die verantwoordelijk is voor de naleving van de Beter Leven- eisen. “Uiteindelijk beslist de Dierenbe- scherming hierover, maar het is jammer dat de Dierenbescherming de klankbord- groep met legpluimveehouders hier niet over heeft geraadpleegd.” LTO/NOP ontvangt wisselende signalen wat betreft de gevolgen voor de vleeskui- kensector. De verkoop van kip bij retailers


Milieuregels?


Ziet u door de bomen het bos nog? Juist daarom:


Sterk in pluimvee Tel: 0522 291635 ▶PLUIMVEEHOUDERIJ | 9 april 2020 www.hoeve-advies.nl


loopt goed door, terwijl de vraag naar gegrilde kip juist is gedaald. LTO/NOP heeft alvast de mogelijke gevol- gen van eventuele strengere coronamaat- regelen in kaart gebracht. Kalkoenen en (veel) uitgelegde leghennen worden over de grens geslacht. Het dichtgooien van de grenzen zou voor deze sectoren grote gevolgen kunnen hebben. “Daarover heb- ben we al contact gelegd met het minis- terie van LNV.” LTO/NOP is ook in overleg met het minis- terie van LNV en AVINED over het invullen van bedrijfscontroles en monsternames. “We willen niet tornen aan de voedselvei- ligheid, maar daar waar het kan bepleiten we zeker om controles en monsternames op een andere manier in te vullen.”


ADVERTENTIE


FOTO: KOOS GROENEWOLD


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64