search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
DIERENWELZIJN ▶▶▶ PAASNUMMER


Eendenhouderij werkt aan watervoorziening


De Nederlandse eendenhouderij is bezig ervaring op te doen met het Pekino-watersysteem. Op deze manier wil de sector tegemoet komen aan de maatschappelijke wens voor open water voor eenden.


DOOR DICK VAN DOORN O


De Pekino-water- bakjes hebben een speciale vorm, ge- baseerd op de vorm van de kop van een eend.


32 ▶PLUIMVEEHOUDERIJ | 9 april 2020


pen water voor eenden in de stal vinden ngo’s in Europa belangrijk in verband met het kun- nen uitoefenen van na- tuurlijke gedrag. Er zijn in Nederland al een aan-


tal eendenhouders die om hieraan tegemoet te komen het zogeheten Pekino-systeem uit- proberen in hun stal. Ook zijn er een aantal eendenhouders die met lage schotels werken met een laagje water erin, zodat de eenden iets kunnen badderen. De sector voelt de maatschappelijke druk. Wat hen betreft is het


Pekino-systeem het maximaal haalbare. Een- den kunnen daarmee hun ogen en neusgaten reinigen en het verenkleed poetsen, zonder dat het ten koste gaat van alle positieve aspec- ten van het huidige houderijsysteem. Jaap Maarsingh, kringvoorzitter Eendenhou- derij bij LTO/NOP: “Aan het verstrekken van open water kleven dermate grote nadelen, ook voor de dieren zelf zoals een slecht stalklimaat met negatieve effecten wat betreft gezond- heid en welzijn. In de eendenhouderij worden weinig medicijnen gebruikt, dit willen we graag zo houden.” Omdat de discussie rondom waterverstrekking ook in Duitsland speelt, be- sloot Big Dutchman samen met de Duitse een- denhouderij om het Pekino-systeem te ont-


‘In de eendenhouderij worden weinig medicijnen gebruikt, dat willen we graag zo houden’


wikkelen; een systeem waarbij water wordt verstrekt in cups waar de eend zijn kop in kan steken om zoveel mogelijk vermorsing te voor- komen.


Gematigd positief In Duitsland is inmiddels veel onderzoek uitge- voerd naar dit nieuwe drinksysteem. Inmiddels is het systeem in deelstaat Niedersachsen ver- plicht. Naar aanleiding van de discussie over open water verscheen in augustus 2018 in Ne- derland het rapport Rapportage Inventarisa- tie Alternatieve watervoorziening in Neder- landse eendenstallen. Dit rapport, gemaakt in opdracht van de sector, adviseerde de eenden- houderij om serieus af te wegen om naast de drinkwatervoorziening via drinknippels een aanvullende watervoorziening verplicht te stellen waar de eend zijn kop volledig in het water kan steken (zoals bijvoorbeeld het Peki- no-drinkwatersysteem). Volgens Maarsingh is het rapport realistisch over de invoering van het Pekino-systeem in Nederland. Eendenhouders die het Pekino-sys- teem hebben, hebben één bestaande regulie- re waterlijn vervangen met een variant van dit


FOTO: PEKINO


FOTO: BIG DUTCHMANN


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64