search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
VOERPRIJZEN ▶▶▶ Prijzen pluimveevoeders tenminste stabiel


Op basis van de grondstof- prijzen in combinatie met de verwachte marktomstandigheden blijven de mengvoerprijzen voorlopig tenminste stabiel. Een stijging is niet uitgesloten.


DOOR ARIE VAN DIJK, STIGEVO D Mais


Het aanbod van mais is op korte termijn nog voldoende, maar later in het seizoen is de situatie nog onzeker. Dit geldt vooral voor het derde kwartaal van het jaar. In deze periode is de maisvoorziening ge- heel afhankelijk van het aanbod van Brazi- liaanse mais in die periode, terwijl Oekraï- ne en de EU zelf daarna prijsbepalend worden. De vooruitzichten voor de Brazili- aanse maisoogst (de tweede oogst) zijn tot nog toe overwegend goed en wijzen op een opbrengst van 74 mln ton, dezelf- de hoeveelheid als in 2019 werd geoogst. Voor Oekraïne wordt een kleinere oogst verwacht, terwijl binnen de EU de mais- oogst met 3,5 mln ton kan toenemen. De


Sojabonen


Ook de sojabonenprijzen bereikten kort ge- leden een historisch laag niveau van $ 8,22, waarna een herstel volgde. De Amerikaan- se sojabonenbalans moet het vooral heb- ben van grote Chinese aankopen. Deze blij- ven voorlopig uit, omdat de Chinezen op korte termijn winkelen in Brazilië waar een recordoogst van het land komt.Vanaf juni zullen de Chinezen waarschijnlijk op grote schaal Amerikaanse sojabonen aanschaf- fen. Het is in dit verband van belang dat de boeren voldoende sojabonen inzaaien, ten- einde in 2021 een papieren tekort te voor- komen. Het Amerikaanse areaal moet dit jaar tenminste 85 mln acres of ruim 34 mln


e grondstoffenmarkt wordt de afgelopen weken volledig be- heerst door het wereldwijd ver- spreide coronavirus. De invloed


op de verschillende grondstoffen of pro- ducten was enorm. De prijzen van ruwe olie kelderden in een korte tijd van $ 53 naar $ 20. Ook de grondstoffenprijzen ver- toonden forse dalingen onder invloed van de Amerikaanse termijnmarkten. Gezien de grote onzekerheid met betrekking tot de toekomst, speelt de handel in grond- stoffen zich voornamelijk dichtbij af, waar- door de locoprijzen van grondstoffen een premie gaan doen over de verdere termij- nen. Een aanvullende vaste factor voor de grondstoffenmarkt is de huidige dollar. In het vervolg van dit artikel gaan we wat na- der in op de belangrijkste grondstoffen voor pluimveevoeders.


20 22 24 26 28 30 32 34 36


Prijsontwikkeling pluimveevoeders (excl. btw) legmeel


vleesk. korrels prognose


jul aug sep okt nov decjan'19feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov decjan'20feb mrt apr mei jun


maisprijzen kunnen op korte termijn moeilijk omlaag vanwege het krapper wordende aanbod en zullen zich tot juli/ september voorlopig op een hoog niveau handhaven. Lagere prijzen zijn vóór de zo- mer niet te verwachten.


Tarwe


De onderliggende vraag naar tarwe is nog steeds zodanig dat in de markt een pre- mie wordt gegeven over de nieuwe oogst. Hierin komt voorlopig geen verandering. De tarweprijzen binnen de EU bereikten kort geleden waarschijnlijk een voorlopig dieptepunt. De markt ligt nu weer boven dat dieptepunt tarweprijzen en zullen zich de komende maanden op de hogere ni- veaus handhaven.


hectare bedragen om een minimale voor- raad in 2021 mogelijk te maken.


Sojameel Een vaste Amerikaanse sojabonenmarkt zal gepaard gaan met stijgende sojameel- prijzen. Althans zolang als de flauwte op de markten van plantaardige oliën aan- houdt. En dat is weer afhankelijk van de verdere richting van de ruwe olieprijzen. Met verder stijgende sojabonenprijzen ligt de top van Amerikaans sojameel de ko- mende weken tussen $ 330 en $ 335 (basis Chicago). Omdat sojaschroot momenteel weinig concurrentie ondervindt, is het verbruik in pluimveevoeders in het alge- meen groter dan in het verleden.


Zonnepit- en raapschroot Het aanbod van zonnepitschroot is in het algemeen niet ruim. De prijzen liggen op een zodanig niveau dat dit product voor het legmeel te duur is en voor de kuiken- korrel slechts op korte termijn rekent. Van- af september is zonnepitschroot volledig uit de pluimveevoeders verdwenen. Als al- ternatieve grondstoffen in de kuikenvoe- ders komen dan sojameel, raapschroot en tarwe in aanmerking. In het verleden was raapschroot vaak een goedkope eiwitleve- rancier voor de kuikenkorrel. De laatste ja- ren is raapschroot echter krap en heeft zich grotendeels uit de voeders geprijsd. Met de kennis van nu zal het verbruik in het komende seizoen opnieuw dalen.


▶PLUIMVEEHOUDERIJ | 9 april 2020 57


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64