search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
DIERENWELZIJN ▶▶▶ PAASNUMMER


kelingen die bijdragen aan het versterken van de positie van de veehouder. Het regeerak- koord bevat afspraken om de ACM te laten on- derzoeken of boeren hun meerkosten voor het treffen van bovenwettelijke maatregelen ver- goed krijgen.”


Waarom maakt de Dierenbescherming zich druk om de marktpositie van veehou- ders? Van den Berg: “Ons belang is om stappen voor- waarts te zetten met het dierenwelzijn. Onze ervaring is dat dierenwelzijnsaspecten meer kansen krijgen als boeren samenwerken in hechte korte ketens. In zulke ketens verandert de relatie met de supermarkt. Kiezen voor de goedkoopste aanbieder is dan niet meer van- zelfsprekend. In de varkenshouderij zie je al mooie voorbeelden van ondernemers die zich verenigen rond een bepaald concept, bijvoor- beeld de veertien en op den duur dertig Star Farmers die met Vion varkensvlees leveren aan de Plus. Het zou mooi zijn als er ook in de pluimveehouderij zulke producentenorganisa- ties ontstaan.”


Wat maakt het Beter Leven-keurmerk be- ter dan eigen concepten van supermark- ten? Stadig: “Vorig jaar hebben we alle kipconcepten met elkaar vergeleken. De variatie is groot, waardoor het voor consumenten vaak niet dui- delijk is wat ze precies kopen. Onze inzet is dat alle kippenvlees in de winkel minimaal voldoet aan 1 ster van het Beter Leven-keurmerk. Tege- lijkertijd willen we proberen om de ondergrens van het Beter Leven-keurmerk omhoog te bren- gen. Een voorbeeld is het uitfaseren van de wa- terbadbedwelmingsmethode in slachterijen binnen Beter Leven. Het zou mooi zijn als ook andere landen dat op deze manier gaan doen.”


Welke andere ontwikkelingen zitten er binnen of buiten het Beter Leven-keur- merk aan te komen? Stadig: “De pluimveesector kenmerkt zich door allerlei nieuwe ontwikkelingen. Denk bijvoor- beeld aan het uitkomen van vleeskuikens in de stal in combinatie met early feeding. Dat jui- chen we van harte toe. Mogelijk kan dit in de toekomst een nieuwe standaard in de sector worden. Sectorbreed zijn we betrokken bij diverse za-


40 ▶PLUIMVEEHOUDERIJ | 9 april 2020


ken waarbij welzijnsverbeteringen mogelijk zijn. We zijn onder meer vertegenwoordigd in de Stuurgroep Ingrepen, en streven daar naar het stoppen met snavelbehandeling bij ouder- dieren en het knippen van tenen bij hanen. Een groot knelpunt voor wat betreft dieren- welzijn zien we bij vleeskuiken-ouderdieren. Die dieren hebben te maken met chronische honger, te veel drinken uit frustratie en proble- men veroorzaakt door het hoge lichaamsge- wicht, zoals kreupelheid. De oplossing voor dit probleem bestaat al: het inzetten van dwerg- rassen als moederdieren. Transport van pluimvee is een heikel punt. Het vervoeren van uitgelegde hennen naar Polen is uit dierenwelzijnsoogpunt onaanvaardbaar. Ver- der moeten er stappen gezet worden voor wat betreft de haantjesproblematiek in de legsector. Er zijn nu enkele technieken op de markt waar- mee je kunt voorkomen dat er haantjes gebo- ren worden. Een andere aanpak is het inzetten van dubbeldoelrassen zodat je de haantjes voor vleesproductie kunt benutten.”


‘Met alle kipconcepten is het voor consumenten vaak niet duidelijk wat ze precies kopen’


‘Het zou mooi zijn als ook in de pluimveehouderij producenten- organisaties ontstaan’


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64