search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
nieuwe systeem. Maarsingh: “En al heb je maar één lijn vervangen, dan nog heb je met dit nieuwe systeem zelfs al aardig meer ver- morsing dan met drinknippels. Verder moet je meer stro gebruiken om het strooisel droog te houden. Wij willen als sector zeker luisteren naar maatschappelijke wensen, maar willen niet inleveren wat betreft diergezondheid en de kwaliteit van het eendenvlees. Dat wil de maatschappij ook niet.”


Stro/mest grootste kostenpost Inmiddels zijn er twee eendenhouders in Ne- derland die met het Pekino-systeem werken. De ervaringen zijn dat vooral meer inge- strooid moet worden. De grootste investering bij invoering van het Pekino-systeem zijn de fors hogere strokosten met € 0,0625 per afge- leverde eend. De totale kostprijsverhoging van één Pekino waterlijn in de stal die een nip- pelwaterlijn vervangt is € 0,12 per afgeleverde eend. Daarbij is rekening gehouden met de in- vestering in de waterlijn zelf met een afschrij- vingstermijn van 10 jaar, het hogere water- en stroverbruik, de hogere mestafzetkosten en de extra arbeid. Het Pekino-systeem betekent


meer mest en dus hogere mestafzetkosten.


en vrijwel geen medicijngebruik. Maarsingh: “Eigenlijk hadden we nu al 1 ster moeten hebben.” Volgens de eendenhouderij- voorman wordt het met een eventuele ver- plichting van een systeem als het Pekino-sys- teem vooral voor startende eendenhouders moeilijk om deze investering terug te verdie-


Geen meerprijs? Zoals het er nu naar uitziet krijgen de Neder- landse eendenhouders geen meerprijs voor hun product als ze een Pekino-systeem in hun stal hebben. De Nederlandse eendenhouderij wil in overleg met de Dierenbescherming over het verkrijgen van het Beter Leven 1 ster-keur- merk als een eendenhouder het Pekino-sys- teem geïnstalleerd heeft. Maarsingh gaat ervan uit dat de afnemers de Nederlandse eendenhouders hiervoor zullen belonen met een meerprijs per kilogram. Vol- gens de voorman moet bij de consument ook meer bewustwording komen dat voor een be- ter dierenwelzijn ook betaald moet worden. De Nederlandse eendenhouderij is in Europa een voorbeeld met slechts zo’n 6 à 7 eenden/ m2


nen. Verder is het nog niet duidelijk of je meer onderhoudskosten hebt met een dergelijk sys- teem, daarvoor is het te kort in gebruik.


Proefbedrijven Op dit moment zoekt de Nederlandse eenden- houderij nog proefbedrijven om het Peki- no-systeem te testen. Volgens Maarsingh is het voor zowel ngo’s als de maatschappij goed om te beseffen dat op dit moment veel eendenvlees uit andere lan- den in de schappen ligt dat op een minder diervriendelijker manier geproduceerd is dan in ons eigen land. Maarsingh: “Dus als de maatschappij eendenvlees wil dat diervrien- delijk geproduceerd is, dan is het verstandig om ons juist te steunen en eendenvlees uit Nederland te kopen. De enige integratie in Ne- derland, Tomassen Duck-To, weigert eenvou- digweg eendenvlees voor dumpprijzen te ver- kopen. Als mensen wat meer willen betalen voor het Nederlandse eendenvlees, dan kun- nen wij geleidelijk aan om- schakelen naar het soort systemen als het Peki- no-systeem.”


▶PLUIMVEEHOUDERIJ | 9 april 2020 33 33


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64