search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Meer dan 52% van de dieren rustte ’s nachts op het rooster tijdens de tienweekse experimentele periode.


een interessante verschuiving in de tijd optrad. Gedurende het experiment nam het percentage dieren op het rooster licht toe (van 51 naar 56%) terwijl het percen- tage dieren op de zitstokken licht afnam (van 27 naar 22%). Dit komt mogelijk doordat oudere dieren zwaarder zijn, waardoor ze minder stabiel op de zitstok- ken kunnen rusten.


Dieren zijn honkvast Door het individueel markeren van drie


Het vleeskuikenouderdierenonderzoek wordt uitgevoerd met subsidie van het ministerie van LNV en de verschillende partners van het project Breeders In Ba- lance (BIB). Dit onderzoek is tevens on- derdeel van de Onderzoeksagenda Ne- derlandse Pluimveesector uitgevoerd door Avined. Het BIB-project bestaat uit de volgende partners: Pluimned (Stuurgroep opfok


dieren per hok (72 totaal) konden eventu- ele wijzigingen van rustplaats in de tijd in kaart worden gebracht. Met andere woor- den, kiezen de dieren steeds voor dezelfde rustplek of wisselen ze (en met welke re- gelmaat) van rustplaats? De tabel geeft het aantal weken weer dat een individueel dier gebruikmaakte van hetzelfde ele- ment. Uit de waarnemingen blijkt dat 94% van de dieren zeven keer of vaker in de tien- weekse experimentele periode op dezelf-


Financiering & partners


en vermeerdering LTO/NOP en NVP), ministerie van LNV, ABZ Diervoeding, Aviagen-EPI BV, Cobb Europe BV, De Heus Voeders BV, De Hoop Mengvoe- ders BV, Hubbard Nederland, Jansen Poultry Equipment, Kuikenbroederij Van Hulst BV, MSD Animal Health Neder- land, PoultryPlus BV, Veterinair Centrum Someren en Wageningen Livestock Re- search.


de rustplaats werd waargenomen. De die- ren bleken honkvast te zijn: bijna de helft van de dieren werden gedurende de ex- perimentele periode altijd op hetzelfde element waargenomen.


Zitstok meer borstblaren Vergelijkbaar met het Zweedse onder- zoek, werden ook hier meer borstblaren waargenomen bij de dieren die op zitstok- ken (53%) en drinklijn (83%) rustten. Bij de dieren die op het rooster rustten was dit slechts 22%. Dit wordt hoogstwaar- schijnlijk veroorzaakt door de puntbelas- ting op het borstbeen van de dieren die op de zitstokken en drinklijn rustten. Die- ren die op het rooster zitten verdelen het gewicht beter en zullen daardoor minder puntbelasting ervaren. Uit het onderzoek blijkt dat ouderdieren dus een duidelijke voorkeur hebben voor een rooster in vergelijking met een zitstok; dat bij dieren op de zitstokken en drinklijn meer borstblaren worden aangetroffen, en dat dieren standvastig zijn in hun ge- prefereerde rustplek.


▶PLUIMVEEHOUDERIJ | 9 april 2020 53


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64