search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Profiel om het dierenwelzijn in de veehouderij te verbeteren?


Bert van den Berg en Lisanne Stadig zijn


werkzaam bij de Dierenbescherming als res- pectievelijk programmamanager veehoude- rij en beleidsmedewerker veehouderij. De Dierenbescherming is met zijn Beter Le-


ven-keurmerk een bekende partij in de vee- houderijketen, en tegelijkertijd als ngo ge- richt op dierenwelzijn wellicht een wat vreemde eend in de bijt.


Van den Berg: “De strategie van de Dierenbe- scherming is al tientallen jaren om samen te werken met partijen uit de sector. We zijn niet van de school ‘boeren zijn slechteriken en die- renmishandelaars’. Problemen die we signale- ren op het gebied van dierenwelzijn zijn veelal terug te voeren op ontwikkelingen in het ver- leden.


‘We gaan heel ver door onze goede naam aan een dierlijk product te verbinden’


Al meer dan tien jaar werken we met het Beter Leven-keurmerk, ook een voorbeeld van het stapsgewijs werken van verbetering van het dierenwelzijn in nauwe samenspraak met de veehouderij. Deze aanpak gaf in het begin wel discussie met onze achterban. Dat is best be- grijpelijk, omdat we als Dierenbescherming heel ver gaan door onze goede naam aan een dierlijk product te verbinden.”


De EU-handelsnormen voor eieren rege- len ook de maximale duur van de ophok-


plicht bij een vogelgriepdreiging. Mo- menteel is zestien weken ophokken toegestaan. Daarna mogen eieren niet meer als vrije-uitloopei verkocht worden. Is dat goed geregeld zo? Stadig: “Onderzoek wijst uit dat als je kippen hun uitloopmogelijkheid afneemt, dit niet zon- der gevolgen is. De dieren raken gestrest. Ze vertonen apathisch gedrag of ze gaan over tot het overmatig pikken van hokgenoten. Onze in- zet is dat er bij een ophokplicht meer compen- satie moet worden aangeboden voor het verlies van de uitloop. Denk bijvoorbeeld aan extra graan strooien en het aanbieden van ruwvoer in de stal, maar ook aan een lagere bezetting. Dit is de kortetermijnaanpak. Voor de langere termijn moeten we structureel af van vogel- griep. Daarom hebben we onder meer meege- werkt aan de Roadmap strategische aanpak vogelgriep. Je kunt je bijvoorbeeld afvragen of je niet moet stoppen met het houden van pluimvee in risicogebieden.”


Pluimveehouders die deelnemen aan een Beter Leven-concept zijn niet altijd tevre- den over de marge die ze behalen. In de pluimveesector lagen saldi de afgelopen jaren soms onder het niveau van regulier. Dat kan toch niet de bedoeling zijn? Stadig: “In het algemeen geldt dat veehouders die produceren met het Beter Leven-keurmerk daar heel positief over zijn. Ze zijn verlost van de hevige kostprijsconcurrentie op de Europe- se markt. Natuurlijk brengt werken volgens de Beter Le- ven-eisen ook kosten met zich mee. Voordat we criteria aanscherpen of nieuwe criteria in- troduceren, laten we de financiële gevolgen daarvan doorrekenen, en de uitkomsten spre- ken we door met betrokken partijen. De con- cept-criteria worden ter raadpleging voorge- legd aan de deelnemers; dat zijn niet alleen de veehouders, maar ook andere ketenpartijen waaronder de supermarkten. Ook voor hen moet duidelijk zijn dat de prijs van een ei omhoog moet, als de kosten stij- gen. Uiteindelijk is het wel zo dat wij als Die- renbescherming geen marktpartij zijn. Wij zit- ten er niet bij als bijvoorbeeld de inkopers van supermarkten en de verkopers van eieren prijsafspraken maken. Overigens zijn er ontwik-


ers ▶PLUIMVEEHOUDERIJ | 9 april 2020 39 39


FOTO’S: DIERENBESCHERMING


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64